Prehospitalt omhändertagande och katastrofmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren kunskap för att arbeta i prehospital miljö och i katastrofsituation.

Målgrupp
Anestesi och intensivvård

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 10
Till viss del: 1, 2, 4, 6, 9, 11, 14, 17, 18

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9, c10
Till viss del: a1, a2, a4, a5, a6, c1, c2, c4, c6, c11, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Tillämpa principer för prehospitalt omhändertagande.
 • Planera och genomföra transport av patient med sviktande vitalfunktioner.
 • Redogöra för yttre faktorer som påverkar omhändertagande såsom,
  - strålning
  - gas 
  - lufttryck
  - kemiska ämnen
  - smitta
  - magnetism
  - temperatur
  - hot
 • Redogöra för katastrofmedicinska principer.
 • Redogöra översiktligt för internationella hjälp- och katastroforganisationer.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: