Prehospital vård och prioritering

Kurser i prehospital sjukvård och prioritering syftar till att ge ST-läkaren kompetens för klinisk tjänstgöring under handledning i larmorganisation och prehospital sjukvård, att vara läkarstöd till prehospital sjukvårdspersonal, att prioritera mellan vårdsökande enligt triagesystem samt att leda det medicinska arbetet i händelse av katastrof.

Målgrupp
Akutsjukvård

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2, 9
Till viss del: 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8, c9
Till viss del: c1, c2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Beskriva den egna regionens prehospitala vårds organisation, resurser och styrning av patienter med olika tillstånd till olika sjukhus.
 • Redogöra för den prehospitala vårdens riktlinjer och föreskrifter, larmkedjor samt samverkan med polis och räddningstjänst på skadeplats.
 • Kommunicera via radio.
 • Redogöra för säkerhetsrutiner, tillgänglig utrustning och vilken vård som kan ges under transport, samt rapportera strukturerat vid avlämning.
 • Utvärdera genomförd handläggning på vetenskaplig grund avseende tillämpningen av principerna ”scoop and run” och ”stay and play”.
 • Leda det medicinska arbetet och prioritera patienter prehospitalt i en masskadesituation.
 • Ge läkarstöd vid telefonförfrågan från larmorganisation och ambulanspersonal.
 • Bedöma medicinsk angelägenhetsgrad hos alla patienter (inklusive barn, gravida, multisjuka äldre och immunosupprimerade) och använda det vanligast förekommande triageinstrumentet.
 • Leda det medicinska arbetet i katastrofsituation. 
  - Redogöra för akutläkarens möjliga roller, uppgifter och kommunikationsvägar i den egna akutenhetens katastrofplan. 
  - Prioritera mellan patienter och uppgifter, mobilisera resurser samt matcha resurser mot behov (när behoven plötsligt överskrider resurserna). 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: