Prehospital vård och prioritering

Kurser i prehospital sjukvård och prioritering syftar till att ge ST-läkaren kompetens för klinisk tjänstgöring under handledning i larmorganisation och prehospital sjukvård, att vara läkarstöd till prehospital sjukvårdspersonal, att prioritera mellan vårdsökande enligt triagesystem samt att leda det medicinska arbetet i händelse av katastrof.

Målgrupp
Akutsjukvård

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8, c9
Till viss del: c1, c2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc8, STc9
Till viss del: STc1, STc2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Beskriva den egna regionens prehospitala vårds organisation, resurser och styrning av patienter med olika tillstånd till olika sjukhus.
 • Redogöra för den prehospitala vårdens riktlinjer och föreskrifter, larmkedjor samt samverkan med polis och räddningstjänst på skadeplats.
 • Kommunicera via radio.
 • Redogöra för säkerhetsrutiner, tillgänglig utrustning och vilken vård som kan ges under transport, samt rapportera strukturerat vid avlämning.
 • Utvärdera genomförd handläggning på vetenskaplig grund avseende tillämpningen av principerna ”scoop and run” och ”stay and play”.
 • Leda det medicinska arbetet och prioritera patienter prehospitalt i en masskadesituation.
 • Ge läkarstöd vid telefonförfrågan från larmorganisation och ambulanspersonal.
 • Bedöma medicinsk angelägenhetsgrad hos alla patienter (inklusive barn, gravida, multisjuka äldre och immunosupprimerade) och använda det vanligast förekommande triageinstrumentet.
 • Leda det medicinska arbetet i katastrofsituation. 
  - Redogöra för akutläkarens möjliga roller, uppgifter och kommunikationsvägar i den egna akutenhetens katastrofplan. 
  - Prioritera mellan patienter och uppgifter, mobilisera resurser samt matcha resurser mot behov (när behoven plötsligt överskrider resurserna). 

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: