Personlighetssyndrom

Kurser i ämnet syftar till att utveckla den blivande psykiaterns förmåga att diagnostisera, stödja och behandla svåra personlighetsyndrom.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, b1, c1

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa4, STb1, STc1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Analysera hur egna grundvärderingar påverkar ens synsätt på och förhållningssätt till patienten.
  • Förklara hur förhållningssättet till patienten påverkar behandlingsresultatet.
  • Skapa en terapeutisk allians.
  • Ställa diagnos och bedöma samsjuklighet.
  • Redogöra för teorier om uppkomst.
  • Redogöra för personlighetsyndromets dynamik.
  • Ordinera farmaka, väga nytta mot risker och utvärdera behandlingseffekt.
  • Redogöra för behandlingsmetoder som har visat sig vara effektiva vid olika typer av personlighetsyndrom samt indikationer och kontraindikationer för behandling.
  • Utföra bedömning av akut respektive kronisk suicidrisk liksom akut respektive kroniskt självskadebeteende.
  • Föreslå lämpliga rehabiliteringsåtgärder och stödinsatser.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: