Patientcentrerad kommunikation inom allmänmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha goda teoretiska kunskaper om samt kunna tillämpa patientcentrerad konsultationsmetodik.

Kurser i ämnet bör inriktas mot analys och genomförande av patientens konsultation hos läkare med patientcentrering som samtalsmetod och förhållningssätt. Kurser i ämnet bör även innehålla färdighetsträning i form av rollspel och verkliga patientmöten som inspelats på video.

Ledare för kurser i detta ämne bör vara erfarna läkare och utbildade i patientcentrerad konsultationsmetodik.

Språklig kompetens är central för kommunikation. För personer med annat modersmål än svenska rekommenderas förkunskaper motsvarande svenska C1.

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b1
Till viss del: a1, c3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för det vetenskapliga stöd som finns för patientcentrerad konsultation inom värde- och evidensbaserad medicin.
  • Kommunicera med patienter med hjälp av en väldefinierad kommunikationsmetodik och, genom att utifrån patientens agenda, åstadkomma en gemensam förståelse och gemensam planering.
  • Ge konstruktiv återkoppling på konsultationer.
  • Analysera sin egen roll och betydelsen av interaktion för bemötande och klinisk bedömning i en konsultation.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: