Parasitologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska uppnå tillräcklig kompetens om parasitinfektioner och deras mikrobiologiska diagnostik för att kunna ge råd om diagnostik, provtagning och hantering av prov, tolka analysresultat samt ge råd om adekvat antiparasitär behandling.

Målgrupp
Klinisk bakteriologi och virologi, Klinisk mikrobiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5
Till viss del: 1, 2, 7, 9, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c1, c2, c7, c9, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för klassificering av humanpatogena parasiter.
 • Beskriva nationellt och internationellt viktiga parasitsjukdomar och förklara sjukdomsbild samt mekanismer för patogenes för respektive agens.
 • Redogöra för differentialdiagnostiska överväganden samt hur dessa infektioner diagnostiseras och behandlas.
 • Redogöra för parasitinfektioner hos immunsupprimerade och transplanterade patienter.
 • Utföra mikroskopisk undersökning av direktpreparat och preparat från odling.
 • Redogöra för olika färgningsmetoder.
 • Redogöra för odlingsmetodik och användbara odlingsmedier.
 • Redogöra för molekylärbiologiska metoder för påvisande av parasitinfektioner.
 • Redogöra för serologiska metoder för påvisande av parasitinfektioner.
 • Redogöra för vilka antiparasitläkemedel som finns tillgängliga och indikationer för att använda dessa.
 • Redogöra för den nationella organisationen av parasitdiagnostik.
 • Bedöma kliniska frågeställningar och ge råd om provtagning, diagnostik samt behandling vid parasitsjukdomar.
 • Tillämpa smittskyddslagen.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: