Palliativ vård av cancerpatienter

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna vårda patienter i palliativt skede av en tumörsjukdom.

Målgrupp
Gynekologisk onkologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: b5, c2, c4, c9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc5
Till viss del: STb4, STc2, STc4, STc9, STc13

Målgrupp
Onkologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c2, c4, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Identifiera och lindra vanliga symtom relaterade till tumörsjukdom i både tidigt och sent skede samt bedöma när annan kompetens ska kopplas in. Ta hänsyn till patientens önskemål och etiska överväganden.
 • Värdera och bedöma behov av individanpassad vård eller ställningstaganden.
 • Särskilja olika skeden i patientens sjukdomsförlopp.
 • Bedöma i vilket skede en patient ska anslutas till en palliativ enhet.
 • Redogöra för och reflektera kring olika potentiella etiska problemställningar.
 • Redogöra för tänkbara orsaksmekanismer för smärta.
 • Analysera smärta samt initiera och utvärdera smärtbehandling.
 • Reflektera kring kommunikation med patient och närstående om sjukdom, döden och döendet.
 • Identifiera och hantera en normal krisreaktion.
 • Identifiera fysiska, psykiska, sociala och andliga behov för patienter och närstående.
 • Redogöra för relevant lagstiftning kring vård i livets slutskede.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: