Palliativ vård av cancerpatienter

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna vårda patienter i palliativt skede av en tumörsjukdom.

Målgrupp
Gynekologisk onkologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5
Till viss del: 2, 4

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: b5, c2, c4, c9

Målgrupp
Onkologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5
Till viss del: 2, 4

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c2, c4, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Identifiera och lindra vanliga symtom relaterade till tumörsjukdom i både tidigt och sent skede samt bedöma när annan kompetens ska kopplas in. Ta hänsyn till patientens önskemål och etiska överväganden.
 • Värdera och bedöma behov av individanpassad vård eller ställningstaganden.
 • Särskilja olika skeden i patientens sjukdomsförlopp.
 • Bedöma i vilket skede en patient ska anslutas till en palliativ enhet.
 • Redogöra för och reflektera kring olika potentiella etiska problemställningar.
 • Redogöra för tänkbara orsaksmekanismer för smärta.
 • Analysera smärta samt initiera och utvärdera smärtbehandling.
 • Reflektera kring kommunikation med patient och närstående om sjukdom, döden och döendet.
 • Identifiera och hantera en normal krisreaktion.
 • Identifiera fysiska, psykiska, sociala och andliga behov för patienter och närstående.
 • Redogöra för relevant lagstiftning kring vård i livets slutskede.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: