Palliativ vård av äldre

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna ge god vård till äldre i livets slutskede.

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3, 7
Till viss del: 2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b1, b5, c5, c9
Till viss del: a2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera och ta beslut om brytpunkter, såväl tidigt som sent, i det palliativa förloppet, vid till exempel hjärt- och lungsjukdom, demens, neurologisk sjukdom och cancersjukdom.
  • Redogöra för och tillämpa verktyg för en god kommunikation under hela den palliativa processen inklusive brytpunktssamtal med patienter och närstående.
  • Tillämpa adekvat symtomlindring vid till exempel smärta, ångest, illamående och andningssvårigheter.
  • Redogöra för avancerad smärtbehandling och terminal sedering.
  • Redogöra för adekvata omvårdnadsinsatser i livets slutskede.
  • Redogöra för etiska principer och reflektera kring etiska dilemman i vård av svårt sjuka.
  • Använda palliativregistret och redogöra för hur det kan utnyttjas för uppföljning och utveckling.
  • Beskriva kulturella aspekter som är relevanta för vård i livets slutskede.
  • Redogöra för relevanta riktlinjer och lagstiftning vid palliativ vård av äldre.
  • Redogöra för och tillämpa verktyg för att stödja både patienten och närstående under den palliativa sjukdomsprocessen och för efterlevandestöd.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: