Palliativ vård av äldre

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna ge god vård till äldre i livets slutskede.

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b1, b5, c5, c9
Till viss del: a2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STb1, STb4, STc5, STc9
Till viss del: STa4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera och ta beslut om brytpunkter, såväl tidigt som sent, i det palliativa förloppet, vid till exempel hjärt- och lungsjukdom, demens, neurologisk sjukdom och cancersjukdom.
  • Redogöra för och tillämpa verktyg för en god kommunikation under hela den palliativa processen inklusive brytpunktssamtal med patienter och närstående.
  • Tillämpa adekvat symtomlindring vid till exempel smärta, ångest, illamående och andningssvårigheter.
  • Redogöra för avancerad smärtbehandling och terminal sedering.
  • Redogöra för adekvata omvårdnadsinsatser i livets slutskede.
  • Redogöra för etiska principer och reflektera kring etiska dilemman i vård av svårt sjuka.
  • Använda palliativregistret och redogöra för hur det kan utnyttjas för uppföljning och utveckling.
  • Beskriva kulturella aspekter som är relevanta för vård i livets slutskede.
  • Redogöra för relevanta riktlinjer och lagstiftning vid palliativ vård av äldre.
  • Redogöra för och tillämpa verktyg för att stödja både patienten och närstående under den palliativa sjukdomsprocessen och för efterlevandestöd.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: