Övre och nedre luftvägar för allergologer

Astma och rinokonjunktivit är stora folksjukdomar. Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera, behandla och följa upp dessa tillstånd.

Målgrupp
Allergologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c4
Till viss del: c7, c8, c10, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för samspelet mellan övre och nedre luftvägar (”united airways”).
 • Redogöra för epidemiologin vid astma, allergisk rinokonjunktivit och icke-allergisk rinit.
 • Beskriva patofysiologin vid astma och rinit.
 • Redogöra för etiologi och olika fenotyper vid astma.
 • Beskriva sjukdomsbilden och tillämpa svårighetsgradering vid astma.
 • Beskriva tillstånd där astma är en del av systemsjukdom.
 • Tillämpa olika diagnostiska metoder vid astmautredning för att kunna säkerställa eller avskriva diagnosen.
 • Redogöra för viktiga differentialdiagnoser till astma såsom KOL, laryngeal obstruktion, sensorisk hyperreaktivitet.
 • Redogöra för behandlingsmål vid astma av olika svårighetsgrad.
 • Redogöra för icke-farmakologiska behandlingsåtgärder vid astma.
 • Tillämpa farmakologisk behandling vid astma av olika svårighetsgrad i enlighet med nationella riktlinjer.
 • Redogöra för farmakologiska mekanismer hos astmaläkemedel.
 • Redogöra för indikationer och kontraindikationer för allergenspecifik immunterapi (ASIT) vid allergisk rinokonjunktivit och astma.
 • Tillämpa monitorering vid astma med avsikten att uppnå behandlingsmålen.
 • Beskriva moment som ska ingå i patientutbildning vid astma.
 • Diskutera betydelsen av teamarbete för att uppnå goda behandlingsresultat.
 • Diskutera hur olika patienter kan uppleva att drabbas av astma och vilken betydelse detta kan ha för följsamhet till olika åtgärder och därmed möjlighet att uppnå behandlingsmålen.
 • Redogöra för etiologi och naturalhistoria vid allergisk och icke-allergisk rinit.
 • Beskriva sjukdomsbilden vid allergisk rinokonjunktivit och icke-allergisk rinit.
 • Redogöra för diagnostik av allergisk rinokonjunktivit och icke-allergisk rinit.
 • Redogöra för viktiga differentialdiagnoser vid allergisk rinokonjunktivit och icke-allergisk rinit samt ange indikationer för remiss till öron-, näs- och halsspecialist.
 • Tillämpa svårighetsgradering vid allergisk rinokonjunktivit och icke-allergisk rinit.
 • Tillämpa farmakologisk och icke-farmakologisk behandling vid allergisk rinokonjunktivit och icke-allergisk rinit av olika svårighetsgrad.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: