Övre och nedre luftvägar för allergologer

Astma och rinokonjunktivit är stora folksjukdomar. Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera, behandla och följa upp dessa tillstånd.

Målgrupp
Allergologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4
Till viss del: 7, 8, 10, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c4
Till viss del: c7, c8, c10, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för samspelet mellan övre och nedre luftvägar (”united airways”).
 • Redogöra för epidemiologin vid astma, allergisk rinokonjunktivit och icke-allergisk rinit.
 • Beskriva patofysiologin vid astma och rinit.
 • Redogöra för etiologi och olika fenotyper vid astma.
 • Beskriva sjukdomsbilden och tillämpa svårighetsgradering vid astma.
 • Beskriva tillstånd där astma är en del av systemsjukdom.
 • Tillämpa olika diagnostiska metoder vid astmautredning för att kunna säkerställa eller avskriva diagnosen.
 • Redogöra för viktiga differentialdiagnoser till astma såsom KOL, laryngeal obstruktion, sensorisk hyperreaktivitet.
 • Redogöra för behandlingsmål vid astma av olika svårighetsgrad.
 • Redogöra för icke-farmakologiska behandlingsåtgärder vid astma.
 • Tillämpa farmakologisk behandling vid astma av olika svårighetsgrad i enlighet med nationella riktlinjer.
 • Redogöra för farmakologiska mekanismer hos astmaläkemedel.
 • Redogöra för indikationer och kontraindikationer för allergenspecifik immunterapi (ASIT) vid allergisk rinokonjunktivit och astma.
 • Tillämpa monitorering vid astma med avsikten att uppnå behandlingsmålen.
 • Beskriva moment som ska ingå i patientutbildning vid astma.
 • Diskutera betydelsen av teamarbete för att uppnå goda behandlingsresultat.
 • Diskutera hur olika patienter kan uppleva att drabbas av astma och vilken betydelse detta kan ha för följsamhet till olika åtgärder och därmed möjlighet att uppnå behandlingsmålen.
 • Redogöra för etiologi och naturalhistoria vid allergisk och icke-allergisk rinit.
 • Beskriva sjukdomsbilden vid allergisk rinokonjunktivit och icke-allergisk rinit.
 • Redogöra för diagnostik av allergisk rinokonjunktivit och icke-allergisk rinit.
 • Redogöra för viktiga differentialdiagnoser vid allergisk rinokonjunktivit och icke-allergisk rinit samt ange indikationer för remiss till öron-, näs- och halsspecialist.
 • Tillämpa svårighetsgradering vid allergisk rinokonjunktivit och icke-allergisk rinit.
 • Tillämpa farmakologisk och icke-farmakologisk behandling vid allergisk rinokonjunktivit och icke-allergisk rinit av olika svårighetsgrad.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: