Övre abdominell kirurgi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska tillgodogöra sig teoretiska kunskaper inom området övre abdominell kirurgi.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Bedöma anatomi med avseende på landmärken, riskområden samt normaltillstånd och avvikelser.

Endoskopi:

 • Värdera indikationer och potentiella komplikationer vid diagnostisk gastroskopi med provexcision, enoskopik retrograd cholangiopancreaticografi, anläggning av endoskopisk gastrostomi.
 • Redogöra för endoskopisk behandling vid övre GI-blödning, polypektomi och ballongdilatation vid benigna strikturer.

Esofagus:

 • Bedöma riskfaktorer, symtom och utredning vid esofaguscancer.
 • Redogöra för operationsindikationer respektive principer för kirurgisk och onkologisk behandling, inklusive stentbehandling, vid esofaguscancer.
 • Redogöra för riskfaktorer, utredning och endoskopisk uppföljning av Barretts esofagus samt beskriva endoskopiska behandlingsmetoder vid dysplasi och tidig cancer i esofagus.
 • Beskriva riskfaktorer, utredning och indikation för kirurgisk behandling vid esofagusdivertikel.
 • Beskriva patofysiologi, symtom, utredning samt endoskopisk och kirurgisk behandling vid akalasi.

Gastroesofageal reflux (GERD):

 • Bedöma symtomatologi och redogöra för patofysiologi, utredning samt indikationer för medicinsk och kirurgisk behandling.

Ventrikelcancer:

 • Bedöma symtom samt redogöra för riskfaktorer, incidens, utredning och indikation och kontraindikation för operation.
 • Beskriva anläggning av nutritiv jejunostomi, ventrikelresektion och gastrektomi samt principerna för onkologisk och palliativ behandling.

Ulcus i ventrikel och duodenum:

 • Bedöma symtom samt redogöra för patofysiologi och utredning.
 • Tillämpa principerna för medicinsk behandling.
 • Redogöra för indikationer och teknik vid endoskopisk och kirurgisk behandling av övre gastrointestinal blödning och perforerat ulcus.

Obesitaskirurgi:

 • Redogöra för indikation för kirurgisk behandling, principer för de vanligaste bariatriska ingreppen samt handläggning av komplikationer efter kirurgi.
 • Beskriva effekter på obesitasassocierade sjukdomstillstånd samt nutritionella och övriga senkomplikationer efter kirurgi.

Gallstenssjukdom:

 • Bedöma symtomatologi, utredning och komplikationer associerade till gallstenssjukdom.
 • Bedöma indikationer och kontraindikationer respektive redogöra för teknikerna vid kirurgisk och endoskopisk behandling av gallstenssjukdom.

Tumör i gallvägar:

 • Bedöma symtom och utreda stasikterus samt beskriva principer för kirurgisk, endoskopisk och onkologisk behandling vid gallvägstumör.
 • Beskriva kontroller och åtgärder vid gallblåsepolyp.

Tumörer i pancreas:

 • Bedöma symtom och utreda malign pancreassjukdom.
 • Beskriva principer för kirurgisk, endoskopisk, onkologisk samt palliativ behandling av malign pancreassjukdom.

Pancreatit:

 • Bedöma symtom, utreda och initialt handlägga akut pancreatit.
 • Redogöra för principer för medicinsk, endoskopisk och kirurgisk behandling av akut och kronisk pancreatit.

Mjälte:

 • Beskriva sjukdomstillstånd som kan föranleda elektiv splenektomi samt principerna för splenektomi vid akut blödning.

Levertumörer och leversjukdomar:

 • Redogöra för riskfaktorer, symtom, utredning, indikation och kontraindikation för kirurgi vid kolangiokarcinom (CCC) och hepatocellulär cancer (HCC) samt beskriva principer för kirurgisk och onkologisk behandling.
 • Redogöra för symtom och utredning vid misstanke om levermetastaser samt beskriva uppföljningsrutiner vid maligna sjukdomar med risk för utveckling av levermetastaser.
 • Beskriva principer för kirurgisk och onkologisk behandling av levermetastaser av olika genes.
 • Beskriva indikationerna, utredning inför och principer för kirurgisk teknik vid levertransplantation.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: