Överkänslighet mot läkemedel och vacciner hos barn och ungdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda, diagnostisera och handlägga överkänslighet mot läkemedel och vacciner hos barn i olika åldrar.

Målgrupp
Barn- och ungdomsallergologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål
Till stor del: 2, 6,11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11
Till viss del: a1, a2, b1, b2, b3, b4, c1, c2, c3, c6, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för olika former av läkemedelsöverkänslighet avseende patofysiologi, naturalförlopp och förekomst bland barn och ungdomar.
 • Särskilja allergiska reaktioner mot läkemedel från andra typer av överkänslighetsreaktioner samt från läkemedelsbiverkningar.
 • Diagnostisera och behandla akuta överkänslighetsreaktioner mot läkemedel och vacciner.
 • Utreda bakomliggande orsaker till akuta och kroniska överkänslighetsreaktioner mot läkemedel och vacciner och värdera resultat av allergitester.
 • Kategorisera de olika typerna av reaktioner på penicillin och kunna handlägga misstänkt penicillinallergi.
 • Redogöra för antibiotikas släktskap och värdera möjlig korsreaktivitet mellan olika antibiotikasorter.
 • Identifiera patienter som är aktuella för provokation med läkemedel.
 • Praktiskt utföra provokation med läkemedel, särskilt penicillin.
 • Beskriva principer för desensibilisering av läkemedel och exemplifiera hur desensibilisering praktiskt utförs.
 • Identifiera barn med ökad risk för överkänslighetsreaktion vid vaccinering.
 • Praktiskt kunna vaccinera flertalet av barn med ökad risk för överkänslighetsreaktion, med extra försiktighet.
 • Redogöra för hur reaktioner på läkemedel ska rapporteras.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: