Överkänslighet mot läkemedel och vacciner hos barn och ungdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda, diagnostisera och handlägga överkänslighet mot läkemedel och vacciner hos barn i olika åldrar.

Målgrupp
Barn- och ungdomsallergologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11
Till viss del: a1, a2, b1, b2, b3, b4, c1, c2, c3, c6, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc11
Till viss del: STa4, STa5, STa6, STb1, STb2, STb3, STc1, STc2, STc3, STc6, STc13, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för olika former av läkemedelsöverkänslighet avseende patofysiologi, naturalförlopp och förekomst bland barn och ungdomar.
 • Särskilja allergiska reaktioner mot läkemedel från andra typer av överkänslighetsreaktioner samt från läkemedelsbiverkningar.
 • Diagnostisera och behandla akuta överkänslighetsreaktioner mot läkemedel och vacciner.
 • Utreda bakomliggande orsaker till akuta och kroniska överkänslighetsreaktioner mot läkemedel och vacciner och värdera resultat av allergitester.
 • Kategorisera de olika typerna av reaktioner på penicillin och kunna handlägga misstänkt penicillinallergi.
 • Redogöra för antibiotikas släktskap och värdera möjlig korsreaktivitet mellan olika antibiotikasorter.
 • Identifiera patienter som är aktuella för provokation med läkemedel.
 • Praktiskt utföra provokation med läkemedel, särskilt penicillin.
 • Beskriva principer för desensibilisering av läkemedel och exemplifiera hur desensibilisering praktiskt utförs.
 • Identifiera barn med ökad risk för överkänslighetsreaktion vid vaccinering.
 • Praktiskt kunna vaccinera flertalet av barn med ökad risk för överkänslighetsreaktion, med extra försiktighet.
 • Redogöra för hur reaktioner på läkemedel ska rapporteras.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: