Njurtransplantation

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren kunskaper om utredning inför och handhavande av den medicinska uppföljningen av patienter efter njurtransplantation.

Målgrupp
Njurmedicin

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c12, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Utreda en patient inför njurtransplantation, samt handa den medicinska uppföljningen.
 • Bedöma vilka patienter som är lämpliga för njurtransplantation.
 • Ansvara för transplantationsutredning av recipient inklusive patienter med komplicerande faktorer såsom diabetes, immunisering, blodgruppsinkompabilitet och olika psykosociala faktorer.
 • Redogöra för omhändertagande och behandling i samband med njurtransplantation (immunosuppressiv behandling, akuta komplikationer, akuta rejektioner).
 • Självständigt handlägga eftervården med fokus på långtidsuppföljning inkluderande:
  - immunosuppressiv behandling 
  - transplantatsvikt inklusive akuta och kroniska rejektioner 
  - infektioner 
  - kardiovaskulär morbiditet 
  - malignitetsrisk
  - återkomst av grundsjukdom i transplantatet
 • Översiktligt beskriva basal transplantationsimmunologi.
 • Redogöra för utredning av njurdonator.
 • Redogöra för lagar och förordningar som reglerar njurtransplantation och organdonationsverksamhet.
 • Redogöra för organisationen för donations- och transplantationsverksamhet.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: