Njursjukdomar för internmedicinare

För att självständigt kunna arbeta som specialist inom internmedicin krävs goda kunskaper inom njurmedicinen.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera, beskriva och preliminärdiagnostisera de vanligaste njurmedicinska sjukdomstillstånden.
  • Diagnostisera, klassificera och behandla akut njursvikt, övre och nedre urinvägsinfektioner samt urosepsis.
  • Preliminärdiagnostisera och planera utredning och behandling av kronisk njursvikt, njurrelaterade läkemedelsbiverkningar, renovaskulär sjukdom (inklusive njurartärstenos) och misstänkt tumör i urinvägar.
  • Planera utredning och behandling av akuta njurrelaterade symtom och fynd såsom dysuri, miktionssveda, urinretention, hematuri, syra-bas rubbning, elektrolytrubbning och förstorad prostata.
  • Översiktligt redogöra för övriga njurmedicinska sjukdomar och tillstånd, till exempel nefrotiskt syndrom, glomerulonefriter och renovaskulära tillstånd.
  • Redogöra för indikationen för dialysbehandling vid akut och kronisk njursvikt.
  • Värdera indikationen för och tolka akut njurmedicinsk utredning, inklusive klinisk kemisk och mikrobiologisk provtagning, radiologi och klinisk fysiologisk undersökning.
  • Värdera indikationen för mer specifik njurmedicinsk utredning och behandling och när organspecifik konsult bör tillfrågas.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: