Neurotrauma och neurointensivvård

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna tillämpa principer för neurotrauma och neurointensivvård enligt det aktuella vetenskapliga läget samt nationella och internationella riktlinjer.

Målgrupp
Neurokirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c3, c4
Till viss del: c2, c10, c12, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Neurotrauma:

 • Redogöra för epidemiologi och klassificering av neurotrauma inklusive prognostiska faktorer.
 • Beskriva allmän traumatologi, ATLS-principer och prehospitalt omhändertagande.
 • Bedöma medvetandegrad enligt GCS och RLS.
 • Värdera neuroradiologi vid traumatiska hjärnskador.
 • Beskriva mekanismer för traumatiska hjärnskador.
 • Redogöra för indikationer och kirurgiska tekniker vid traumatiska hjärnskador såsom hematomevakuering, skallfrakturer, intrakraniell monitorering, liquor-läckage, dekompression och rekonstruktion.
 • Tillämpa skandinaviska riktlinjer för neurotraumatologi.

Neurointensivvård:

 • Beskriva principer för intensivvård samt organsystemens patofysiologi och monitorering.
 • Redogöra för neurointensivvård, patofysiologi av neurotrauma och intrakraniell monitorering.
 • Beskriva prognos vid neurotrauma och principer för neurorehabilitering.
 • Bedöma hjärndödsdiagnostik och beskriva organdonation.
 • Redogöra för olika samtalsmetoder för att ge besked om livshotande tillstånd.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: