Neuroradiologi och neurofunktionella metoder

Kurser i detta ämne syftar till kunskap om neuroradiologiska och neurofunktionella registreringsmetoder samt tillämpningen av dessa metoder.

Målgrupp
Klinisk neurofysiologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: c1, c10, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för patofysiologi, symtom, sjukdomsutveckling, och prognos vid perifera nervsjukdomar, inklusive reaktioner vid skada, sjukdomar i neuromuskulär transmission, primära muskelsjukdomar, mitokondriella sjukdomar och motorneuronsjukdomar, samt använda denna kunskap till planering och praktiskt genomförande av adekvat neurofysiologisk undersökning.
  • Beskriva teknikbas, datainsamling samt begränsningar för datortomografi (CT), MR (magnetisk resonanstomografi), PET (positron-emissionstomografi), funktionell MR (fMRI), SPECT (single-photon emission computed tomography) och MEG (magneto-encephalography).
  • Beskriva indikationer, utredningsgång samt patologiska fynd vid utredning av centrala nervsystemet med PET, fMRI, SPECT och MEG.
  • Beskriva indikationer för iktal och iteriktal SPECT samt multimodal bildanalys vid epilepsikirurgisk utredning.
  • Beskriva vilka läkemedel som kan påverka utredning med neuroradiologiska eller neurofunktionella metoder.
  • Beskriva vad svaret vid neuroradiologiska eller neurofunktionella metoder bör innehålla i relation till frågeställning och undersökningsfynd.
  • Beskriva begränsningar, risker och kontraindikationer vid neuoradiologiska och neurofunktionella metoder.
  • Redogöra för särskilda aspekter som är aktuella vid utredning med neuroradiologiska och neurofunktionella metoder på barn.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: