Neuropsykiatri

Kurser i ämnet syftar till att ST-läkaren ska utveckla kunskap om upptäckt, diagnostik och behandling av ADHD, autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom och utvecklingsstörning. Kurs i ämnet ska även ge insikt om och färdigheter i bemötande och arbetssätt inom neuropsykiatriskt behandlingsarbete.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, b1, c2, c8, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STb1, STc2, STc8, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Evaluera aktuella etiologiska förklaringsmodeller utifrån neurobiologi och kognitionsforskning.
 • Redogöra för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, deras prevalens och symtomatologi.
 • Redogöra för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar associerade med psykiska, perceptuella och somatiska svårigheter och symtom.  
 • Förklara och aktivt delta i den diagnostiska processen inklusive differentialdiagnostiska överväganden samt välja och använda adekvata diagnostiska hjälpmedel.
 • Redogöra för grundläggande sociala, pedagogiska och psykologiska interventioner, initiera dessa vid behov samt kritiskt utvärdera effekten av insatta åtgärder.
 • Redogöra för, genomföra och utvärdera farmakologisk behandling vid neuropsykiatriska diagnoser.
 • Redogöra för andra yrkesgruppers arbetsmetoder och tillämpbarheten av arbetssättet tvärprofessionellt teamarbete.
 • I samarbete med andra yrkesföreträdare genomföra en utredning och sammanställa samt värdera resultatet.
 • Känna till relevanta regelverk tillämpliga på patientgruppen.
 • Skriva ett utlåtande som förmedlar förståelse för patientens funktionshinder till olika vårdgrannar.
 • Analysera anpassningen av förhållningssättet till personer med någon av de aktuella diagnoserna, med beaktande av personens tillstånd, förhållande, bakgrund och kommunikationsmönster.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: