Neuropsykiatri inom Barn- och ungdomspsykiatri

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren utifrån ett biopsykosocialt synsätt ska kunna diagnostisera och behandla barn- och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt ta ställning till relevant samsjuklighet och urskilja differentialdiagnostiska tillstånd.

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3
Till viss del: 5, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3
Till viss del: a2, b1, b2, c5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Identifiera, utreda, diagnostisera, ta ställning till behandling och vårdnivå samt uppföljning vid: 
  - ADHD 
  - Autismspektrumstörning
  - Tics och Tourettes syndrom 
  - Sömnstörningar 
 • Ovan innefattar att:
  - Ta ställning till resultat av vanligt förekommande tester och skattningar.
  - Redogöra för och definiera symtom på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i relation till barns normala utveckling.
  - Identifiera förekomst och värdera konsekvenser av bakgrundsfaktorer som trauma, substansbruk, beroende, samsjuklighet, hereditet, etnicitet, socioekonomiska förhållanden, familjerelationsproblematik och skolproblematik.
  - Bedöma suicidrisk.
  - Identifiera och planera åtgärder för barn och ungdomar som far illa.
  - Beskriva betydelsen av teamarbete i diagnostik- och behandlingsarbete.
  - Redogöra för etiska principer som ska genomsyra det barnpsykiatriska arbetet.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: