Neuromuskulära sjukdomar hos barn och ungdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ha kunskap om diagnostik och behandling av neuromuskulära sjukdomar. ST-läkaren ska även utveckla sin kompetens att delta i ett multidisciplinärt samarbete och samarbete med habilitering och regionalt neuromuskulärt center.

Målgrupp
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc7
Till viss del: STc5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Särskilja central från perifer orsak till motoriska svårigheter hos barn med avvikande grovmotorisk utveckling, muskulär hypotonus och muskelsvaghet.
  • Utifrån kliniska undersökningsfynd diagnostisera och identifiera olika nivåer av påverkan på det nedre motorneuronet.
  • Redogöra för utredningsmetoder för att fastställa diagnos samt översiktligt tolka resultat av biokemiska analyser, neurofysiologiska metoder såsom neurografi, elektromyografi, EMG, repetitiv nervstimulering, muskelbiopsi och genetiska analyser.
  • Redogöra för epidemiologi, symtombild, orsak och förlopp vid genetiska och förvärvade tillstånd inom de olika övergripande sjukdomsgrupperna (framhornscellssjukdomar, polyneuropatier, myastena syndrom, myopatier, muskeldystrofier, myotona sjukdomar och periodiska paralyser).
  • Redogöra för läkemedelsbehandling vid neuromuskulära sjukdomar.
  • Utifrån vårdnivå diskutera specifika aspekter för habilitering och multidisciplinärt omhändertagande vid neuromuskulära sjukdomar.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: