Neurometabola sjukdomar hos barn och ungdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kunskap om neurometabola sjukdomar för att identifiera dessa tillstånd, planera och påbörja utredning, bedöma vårdnivå samt vara delaktig i behandling och uppföljning.

Målgrupp
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Utifrån anamnes, status, nivådiagnostik och ålder identifiera vilka barn med inlärningssvårigheter, beteendestörningar, rörelserubbningar, spasticitet, muskelsvaghet och epilepsi som behöver utredas vidare med inriktning mot neurometabola sjukdomar.
  • Redogöra för basal utredning av neurometabola sjukdomar, värdera hur brådskande sådan utredning är och vilken vårdnivå den bör bedrivas på.
  • Redogöra för huvudgrupperna av de neurometabola sjukdomarna (inom intermediärmetabolism, energimetabolism, omsättning av neurotransmittorer, vitaminer och metaller samt lysosomala, peroxisomala och övriga neurodegenerativa sjukdomar), hur vanliga de är samt deras karaktäristiska symtombilder.
  • Redogöra för vilka biokemiska, genetiska, neurofysiologiska och neuroradiologiska metoder som används i diagnostiken.
  • Identifiera behandlingsbara neurometabola sjukdomar och beskriva vilka behandlingsmetoder som står till buds.
  • På basal nivå beskriva genetisk vägledning.
  • Diskutera omhändertagandet av en familj i kris.
  • Diskutera specifika aspekter för habilitering vid neurometabola sjukdomar.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: