Neurologi och habilitering

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren teoretisk bakgrund till vanliga neurologiska tillstånd hos barn och utvecklingsneurologiska avvikelser, gärna med fallbeskrivning och film. Vissa moment kan med fördel tränas praktiskt.

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5
Till viss del: 1, 2, 3, 6, 9, 10, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål: enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c1, c2, c3, c6, c9, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • I samråd med neuropediatriskt kunnig kollega utreda, diagnostisera och behandla feberkramp, huvudvärk, migrän, epilepsi hos barn över 2 år, konvulsivt status epilepticus och infektioner i CNS samt akuta symtom hos barn med flera funktionsnedsättningar.
 • Initiera utredning av utvecklingsneurologiska avvikelser såsom autismspektrumtillstånd samt avvikelser i motorik, kognition, aktivitetsgrad, uppmärksamhet och kommunikation samt hänvisa till rätt vårdnivå.
 • I samråd med neuropediatriskt kunnig kollega utreda och diagnostisera misstanke om ökat intrakraniellt tryck och misstänkt shuntstopp vid opererad hydrocefalus samt hänvisa till rätt vårdnivå.
 • I samråd med neuropediatriskt kunnig kollega utreda och diagnostisera cerebral pares och neuromuskulära sjukdomar.
 • I samråd med neuropediatriskt kunnig kollega utreda, diagnostisera och behandla epilepsi hos barn yngre än 2 år samt inflammatoriska och cerebrovaskulära tillstånd i CNS.
 • I samråd med neurokirurg och neuropediatriskt kunnig kollega ta hand om det nyfödda barnet med ryggmärgsbråck och bedöma vårdnivå.
 • I samråd med erfaren kollega utreda, diagnostisera och behandla akuta tillstånd hos barn med ryggmärgsbråck.
 • Identifiera symtom på och bedöma vårdnivå för tumör i CNS och spinal dysrafism.
 • Identifiera symtom på förvärvad hjärnskada och i samråd med neuropediatriskt kunnig kollega planera för rehabilitering på rätt vårdnivå.
 • Identifiera symtom på neurometabola sjukdomar och i samråd med neuropediatriskt kunnig kollega planera fortsatt utredning och eventuell behandling.
 • Redogöra för barn- och ungdomshabiliteringens arbetssätt och samhällets stöd.
 • Diskutera multidisciplinär behandling av ADHD och översiktligt redogöra för läkemedelsbehandling.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: