Neurologi och habilitering

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren teoretisk bakgrund till vanliga neurologiska tillstånd hos barn och utvecklingsneurologiska avvikelser, gärna med fallbeskrivning och film. Vissa moment kan med fördel tränas praktiskt.

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c1, c2, c3, c6, c9, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2015:8
Till stor del: STc5
Till viss del: STc1, STc2, STc3, STc6, STc9, STc12, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • I samråd med neuropediatriskt kunnig kollega utreda, diagnostisera och behandla feberkramp, huvudvärk, migrän, epilepsi hos barn över 2 år, konvulsivt status epilepticus och infektioner i CNS samt akuta symtom hos barn med flera funktionsnedsättningar.
 • Initiera utredning av utvecklingsneurologiska avvikelser såsom autismspektrumtillstånd samt avvikelser i motorik, kognition, aktivitetsgrad, uppmärksamhet och kommunikation samt hänvisa till rätt vårdnivå.
 • I samråd med neuropediatriskt kunnig kollega utreda och diagnostisera misstanke om ökat intrakraniellt tryck och misstänkt shuntstopp vid opererad hydrocefalus samt hänvisa till rätt vårdnivå.
 • I samråd med neuropediatriskt kunnig kollega utreda och diagnostisera cerebral pares och neuromuskulära sjukdomar.
 • I samråd med neuropediatriskt kunnig kollega utreda, diagnostisera och behandla epilepsi hos barn yngre än 2 år samt inflammatoriska och cerebrovaskulära tillstånd i CNS.
 • I samråd med neurokirurg och neuropediatriskt kunnig kollega ta hand om det nyfödda barnet med ryggmärgsbråck och bedöma vårdnivå.
 • I samråd med erfaren kollega utreda, diagnostisera och behandla akuta tillstånd hos barn med ryggmärgsbråck.
 • Identifiera symtom på och bedöma vårdnivå för tumör i CNS och spinal dysrafism.
 • Identifiera symtom på förvärvad hjärnskada och i samråd med neuropediatriskt kunnig kollega planera för rehabilitering på rätt vårdnivå.
 • Identifiera symtom på neurometabola sjukdomar och i samråd med neuropediatriskt kunnig kollega planera fortsatt utredning och eventuell behandling.
 • Redogöra för barn- och ungdomshabiliteringens arbetssätt och samhällets stöd.
 • Diskutera multidisciplinär behandling av ADHD och översiktligt redogöra för läkemedelsbehandling.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: