Neurofysiologisk utredning av perifera nervsystemet

Kurser I detta ämne syftar till att ge kunskap om olika registreringsmetoder (främst neurografi och EMG) för bedömning av funktionen i de perifera och autonoma nervsystemen och muskulaturen, samt tillämpning av principer för tolkning av fynden vid olika sjukdomstillstånd.

Kurser i detta ämne syftar även till att ge ST-läkaren en grundläggande förståelse för basal fysiologi relevant för utredning av perifera nervsystemet.

Målgrupp
Klinisk neurofysiologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4
Till viss del: c1, c2, c3, c7, c8, c9, c10, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för grunderna i de perifera och autonoma nervsystemens fysiologi, muskelfysiologi, neuromuskulär transmission, motorisk kontroll samt sinnesfysiologi.
 • Beskriva det perifera nervsystemets generella och lokala sjukdomar och skador, primära muskelsjukdomar, neuromuskulära transmissionsrubbningar, sjukdomar i det autonoma nervsystemet, ryggradens och ryggmärgens sjukdomar och skador samt bakomligganade patofysiologiska mekanismer.
 • Redogöra för neurografi, motorisk och sensorisk, med ytelektroder samt repetitiv nervstimulering.
 • Redogöra för magnetstimulering vid till exempel utredning av motorneuronsjukdom och beskriva direktstimulering av muskel, phrenicusstimulering och reflexundersökningar (till exempel H-reflex, blinkreflex).
 • Redogöra för grunderna för EMG, kvantitativ analys av motor-unit-potentialer, singelfiber-EMG med jitteranalys samt exemplifiera kvantitativ bedömning av fibertäthet och makro-EMG.
 • Redogöra för EMG i extremitets- och bålmuskulatur, paravertebral och bulbär muskulatur.
 • Beskriva EMG i analsfinktermuskulatur och exemplifiera EMG av speciella muskler, till exempel larynx, ögonmuskler och diafragma, bäckenbottenundersökningar samt EMG i samband med injektion av botulinumtoxin.
 • Redogöra för kvantitativ sensorisk testning (QST) av perceptionströsklar för temperatur och vibration.
 • Beskriva bedömning av autonoma nervsystemet med RR-intervall och exemplifiera bedömning med SSR (sympathetic skin response).
 • Redogöra för indikationer och undersökningsstrategier för olika metoder för undersökning av perifera och autonoma nervsystemen samt tillämpning vid remissprioritering.
 • Beskriva indikationer och metoder för muskelbiopsi.
 • Beskriva användning av mikroneurografi.
 • Beskriva metoder för att studera jonkanalrubbningar i muskelmembran.
 • Beskriva effekter av läkemedel som kan påverka fynden vid undersökning av de perifera och autonoma nervsystemen och muskulaturen.
 • Redogöra för begränsningar, risker och kontraindikationer vid metoder för undersökning av de perifera och autonoma nervsystemen och muskulaturen.
 • Redogöra för neurofysiologisk utredning av generell neuropati, mononeuropati till exempel inom extremitet, generell respektive lokaliserad muskelsvaghet.
 • Redogöra för tillämpning av neurofysiologiska undersökningsmetoder av de perifera och autonoma nervsystemen och muskulaturen på barn och intensivvårdspatienter.
 • Beskriva åldersrelaterade förändringar relevanta vid utredning av perifera nervsystemet.
 • Redogöra för vad svaret på en neurofysiologisk undersökning av de perifera och autonoma nervsystemen samt muskulaturen bör innehålla i relation till frågeställning och undersökningsfynd.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: