Neurofysiologisk utredning av perifera nervsystemet

Kurser I detta ämne syftar till att ge kunskap om olika registreringsmetoder (främst neurografi och EMG) för bedömning av funktionen i de perifera och autonoma nervsystemen och muskulaturen, samt tillämpning av principer för tolkning av fynden vid olika sjukdomstillstånd.

Kurser i detta ämne syftar även till att ge ST-läkaren en grundläggande förståelse för basal fysiologi relevant för utredning av perifera nervsystemet.

Målgrupp
Klinisk neurofysiologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4
Till viss del: c1, c2, c3, c7, c8, c9, c10, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för grunderna i de perifera och autonoma nervsystemens fysiologi, muskelfysiologi, neuromuskulär transmission, motorisk kontroll samt sinnesfysiologi.
 • Beskriva det perifera nervsystemets generella och lokala sjukdomar och skador, primära muskelsjukdomar, neuromuskulära transmissionsrubbningar, sjukdomar i det autonoma nervsystemet, ryggradens och ryggmärgens sjukdomar och skador samt bakomliggande patofysiologiska mekanismer.
 • Redogöra för neurografi, motorisk och sensorisk, med ytelektroder samt repetitiv nervstimulering.
 • Redogöra för magnetstimulering vid till exempel utredning av motorneuronsjukdom och beskriva direktstimulering av muskel, phrenicusstimulering och reflexundersökningar (till exempel H-reflex, blinkreflex).
 • Redogöra för grunderna för EMG, kvantitativ analys av motor-unit-potentialer, singelfiber-EMG med jitteranalys samt exemplifiera kvantitativ bedömning av fibertäthet och makro-EMG.
 • Redogöra för EMG i extremitets- och bålmuskulatur, paravertebral och bulbär muskulatur.
 • Beskriva EMG i analsfinktermuskulatur och exemplifiera EMG av speciella muskler, till exempel larynx, ögonmuskler och diafragma, bäckenbottenundersökningar samt EMG i samband med injektion av botulinumtoxin.
 • Redogöra för kvantitativ sensorisk testning (QST) av perceptionströsklar för temperatur och vibration.
 • Beskriva bedömning av autonoma nervsystemet med RR-intervall och exemplifiera bedömning med SSR (sympathetic skin response).
 • Redogöra för indikationer och undersökningsstrategier för olika metoder för undersökning av perifera och autonoma nervsystemen samt tillämpning vid remissprioritering.
 • Beskriva indikationer och metoder för muskelbiopsi.
 • Beskriva användning av mikroneurografi.
 • Beskriva metoder för att studera jonkanalrubbningar i muskelmembran.
 • Beskriva effekter av läkemedel som kan påverka fynden vid undersökning av de perifera och autonoma nervsystemen och muskulaturen.
 • Redogöra för begränsningar, risker och kontraindikationer vid metoder för undersökning av de perifera och autonoma nervsystemen och muskulaturen.
 • Redogöra för neurofysiologisk utredning av generell neuropati, mononeuropati till exempel inom extremitet, generell respektive lokaliserad muskelsvaghet.
 • Redogöra för tillämpning av neurofysiologiska undersökningsmetoder av de perifera och autonoma nervsystemen och muskulaturen på barn och intensivvårdspatienter.
 • Beskriva åldersrelaterade förändringar relevanta vid utredning av perifera nervsystemet.
 • Redogöra för vad svaret på en neurofysiologisk undersökning av de perifera och autonoma nervsystemen samt muskulaturen bör innehålla i relation till frågeställning och undersökningsfynd.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: