Neurofysiologi inom intensiv- och neonatalvård

Kurser i detta ämne syftar till att ge förståelse för hur olika elektrofysiologiska övervakningsmetoder kan utnyttjas för att underlätta upprätthållandet av optimala neuronala funktioner inom centrala och perifera nervsystemen vid olika sjukdomstillstånd.

Målgrupp
Klinisk neurofysiologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c2, c4, c5, c7, c9, c10, c12, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för tillgängliga metoder för elektrofysiologisk undersökning och övervakning inom intensivvård, dessas indikationer samt betydelse vid remissprioritering och val av adekvat metod utifrån aktuell frågeställning, till exempel kontinuerligt EEG-monitorering respektive medianus-SEP vid bedömning av eventuell anoxisk hjärnskada.
  • Redogöra för sjukdomstillstånd i centrala och perifera nervsystemen vid vilka neurofysiologisk undersökning eller övervakning är av betydelse för att förbättra utredning, behandling eller prognos för den akut eller kritiskt sjuka patienten.
  • Beskriva de anatomiska strukturer och bansystem inom de centrala och perifera nervsystemen vilka är tillgängliga för elektrofysiologisk registrering under intensivvård.
  • Redogöra för principen för övervakning av hjärnans funktion med trendanalys, till exempel amplitud-integrerat EEG (aEEG), samt för kompletterande trendanalys genom Fourier-analys av EEG-signalen.
  • Beskriva olika metoder för kontinuerlig EEG-övervakning inkluderande till exempel val av elektroder och montage, deras styrkor och svagheter, samt olika typer av artefakter och felkällor som är förknippade med de olika metoderna.
  • Redogöra för sambanden mellan EEG-signalens utseende och aEEG-kurvans utseende samt för tillämpning av dessa kunskaper vid tolkning av EEG-trendkurvor.
  • Redogöra för kontinuerlig EEG-monitorering som metod för övervakning av cerebral funktion och anestesiologiskt sedationsdjup i samband med till exempel akut neurotraumavård, inkluderande såväl burstsuppression kvantifiering som EEG-nivåer.
  • Redogöra för begränsningar, risker och kontraindikationer beträffande metoder för elektrofysiologisk undersökning och övervakning inom intensivvård av barn och vuxna.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: