Nefrologi

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren teoretisk baskunskap inom ämnet nefrologi. Kurser i detta ämne bör ges som en sammanhållen kurs gärna med fallseminarium, eventuellt med webbaserat inslag.

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c2, c9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc7
Till viss del: STc2, STc9, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera, utreda och behandla urinvägsinfektion.
  • I samråd med nefrologiskt kunnig kollega diagnostisera, utreda och behandla barn med inkontinens, hematuri, proteinuri, oklar njurfunktionspåverkan, kong. hydronefros, nefrit, nefros, akut njursvikt och hypertoni.
  • Identifiera symtom och bedöma vårdnivå för misstänkt cystisk njursjukdom, hemolytisk uremiskt syndrom, kronisk njurinsufficiens, tubulära sjukdomar och njursten.
  • På basal nivå tolka: 
    - njurfunktionsundersökningar
    - radiologiska undersökningar
    - PAD-svar

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: