Myndighetsutövning och praktisk tillämpning

Kännedom om det juridiska regelverket är en förutsättning för utövandet av läkaryrket.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tillämpa de lagar som styr hälso- och sjukvården utifrån ett vårdgivarperspektiv.
  • Identifiera situationer när läkaryrket är förenat med ett legalt ansvar och förklara grunden för myndighetsutövning för patienten och dess närstående i den aktuella situationen.
  • Tillämpa adekvata delar av LVM, Socialtjänstlagen, Socialförsäkringslagen, LVU, LPT, Körkortslagen, Vapenlagen, Brottsbalken, Sekretesslagen med flera.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: