Muskuloskeletala systemet för nuklearmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna förstå och värdera olika nuklearmedicinska undersökningsmetoder samt tolka resultatet för optimal diagnostik av det muskuloskeletala systemet.

Målgrupp
Nuklearmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: c1, c2, c3, c4, c5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva det muskuloskeletala systemets anatomi och förklara dess fysiologi och patofysiologi.
  • Redogöra för indikationer för olika nuklearmedicinska undersökningsmetoder inklusive hybridteknik.
  • Beskriva utförandet av olika nuklearmedicinska undersökningsmetoder.
  • Värdera styrkor och svagheter med nuklearmedicinska metoder i relation till alternativa metoder för diagnostik.
  • Förklara vilken fysiologisk process olika radiofarmaka avspeglar i det muskuloskeletala systemet.
  • Tolka resultat av nuklearmedicinska undersökningar och formulera tydligt remissvar.
  • Korrelera nuklearmedicinska fynd till annan aktuell bilddiagnostik.
  • Identifiera allvarliga bifynd på eventuell icke-diagnostisk CT.
  • Exemplifiera konsekvenser av undersökningsresultatet för patienten.
  • Redogöra för särskilda ställningstaganden som kan vara aktuella vid undersökningar av barn.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: