Multidisciplinär handläggning av kraniofacialt trauma

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna delta aktivt vid multidisciplinär handläggning av patienter med kraniofacialt trauma.

Målgrupp
Neurokirurgi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3
Till viss del: c1, c4, c10, c12

Målgrupp
Öron-, näs- och halssjukdomar

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11
Till viss del: c1, c2, c7

Målgrupp
Plastikkirurgi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: a1, c3, c8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STa5, STc3, STc8

Målgrupp
Radiologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Ej tillämpbar

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för skadeorsaker, möjliga konsekvenser och behov av insatser vid svåra kraniofaciala skador.
  • Identifiera aktuella skador genom klinisk undersökning och radiologisk diagnostik.
  • Bedöma och prioritera vilka kompetenser som behövs för multidisciplinär handläggning vid olika tidpunkter i vårdprocessen.
  • Värdera den egna rollen vid multidisciplinär handläggning.
  • Redogöra för principer vid multidisciplinär handläggning med utgångspunkt i patientens behov.
  • Värdera vårdinsatser utifrån etiska principer och förväntat utfall.
  • Förutse och diagnostisera potentiella sekundära skador under vårdprocessen.
  • Utvärdera vårdprocessens betydelse för behandlingsresultat och patientens långsiktiga livskvalitet.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: