Miljömedicin

ST- läkaren ska ha förståelse för hur faktorer i den allmänna miljön påverkar hälsa under hela livsloppet. ST-läkaren ska också aktivt kunna medverka i miljömedicinska utredningar på såväl individ- som gruppnivå.

Målgrupp
Arbets- och miljömedicin och Arbetsmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del:c1, c2, c4, c6
Till viss del: c3, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Bedöma samband mellan exponering för vanliga riskfaktorer i den allmänna miljön (luftföroreningar, samhällsbuller, förorenad mark, radon, magnetfält) och hälsa.
  • Bedöma samband mellan exponering för skadliga ämnen i föda och dricksvatten och hälsoeffekter.
  • Förklara generella mekanistiska modeller för skadlig inverkan av faktorer i den allmänna miljön.
  • Tillämpa principer för riskvärdering på individ- och befolkningsnivå.
  • Tillämpa principer för kommunikation om riskbedömningar.
  • Beskriva myndigheters och andra aktörers roll, lagstiftning inom området samt möjligheter till förebyggande arbete.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: