Mikrobiologi, smittskydd och vårdhygien för infektionsläkare

Syftet är att deltagaren ska fördjupa sina kunskaper om mikrobiologiska diagnostiska metoder samt om den normala och patogena mikrobiologiska floran hos människor för att kunna välja adekvat diagnostisk metod och tolka resultatet. Ett ytterligare syfte är att deltagaren ska öka sin kompetens inom vårdhygien och smittskydd.

Målgrupp
Infektionssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a3, c4, c6
Till viss del: c1, c2, c5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa7, STc4, STc6
Till viss del: STc1, STc2, STc5, STc9, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Mikrobiologi

 • Redogöra för mikrobiella agens uppbyggnad och patogenes
 • Redogöra för diagnostiska metoder och deras styrkor och svagheter
 • Välja adekvat diagnostisk metod utifrån symtom och sjukhistoria.
 • Tolka mikrobiologiska svar avseende representativitet, sensitivitet och specificitet
 • Skilja normalflora från patogen flora.

Vårdhygien

 • Identifiera riskfaktorer för vårdrelaterade infektioner.
 • Tillämpa olika vårdhygieniska principer i patientarbetet för att förebygga vårdrelaterade infektioner samt spridning av resistenta eller smittsamma agens hos patienter.
 • Bedöma och prioritera isoleringsbehov

Smittskydd

 • Tillämpa smittskydd ur ett internationellt, nationellt och regionalt/läns-perspektiv
 • Redogöra för infektionsepidemiologi, och utbrottsutredningar i samhället och inom vården
 • Tillämpa smittskyddsjuridik, smittskyddsanmälan, paragrafanmälningar, smitt-spårning
 • Tillämpa epidemi- och beredskapsplaner

 

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: