Medicintekniska produkter och annan utrustning

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren utvecklar sin kompetens om hur medicintekniska produkter och annan utrustning inom vård och omsorg bör väljas, underhållas och skötas ur ett vårdhygieniskt perspektiv, för att kunna ge råd och rekommendationer inför anskaffning och under drift.

Målgrupp
Vårdhygien

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10
Till viss del: c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tillämpa vårdhygieniska aspekter vid val av medicintekniska produkter och annan utrustning för specifik vårdverksamhet.
  • Översiktligt redogöra för regelverket kring standarder för medicintekniska produkter och sådan personlig skyddsutrustning som är relevant inom vården.
  • Identifiera standarder för specifika medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning samt ge råd om deras tillämpning vid upphandling samt vid användning av sådana produkter inom vård och omsorg.
  • Utforma lämpliga kontrollprogram för desinfektionsutrustning.
  • Bedöma mikrobiologiska resultat i kontrollprogram för desinfektionsutrustning samt vid avvikande resultat föreslå lämpliga åtgärder.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: