Medicinsk vetenskap för psykiatriker

Den explosionsartade kunskapsutvecklingen inom den moderna psykiatrin medför stora förändringar i hur vi diagnostiserar och behandlar våra patienter. Ämnets syfte är att öka ST-läkarens förmåga att inhämta, utvärdera och tillämpa vetenskaplig kunskap i den kliniska vardagen. Ämnet är också förberedande inför ett eget vetenskapligt arbete.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, a5, b1

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa3, STa4, STb1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Identifiera och förklara hur ett vetenskapligt synsätt kan bidra till en etiskt och hälsoekonomiskt hållbar psykiatrisk vård.
 • Exemplifiera forskningsetiska problem.
 • Skilja på olika vetenskapsteoretiska ståndpunkter och vilken typ av kunskap man erhåller från exempelvis empiriska och hermeneutiska studier.
 • Definiera och diskutera begreppet evidens, samt differentiera mellan olika evidensgrader.
 • Aktivt integrera resultat från forskning i klinisk diagnostik och behandling.
 • I kliniska situationer inspirera till ett vetenskapligt synsätt bland medarbetare, patienter och närstående.
 • Förklara styrkor och begränsningar med olika vetenskapliga metoder och forskningsstrategier.
 • Använda grundläggande begrepp inom studiedesign, psykometri och statistik vid granskning av metoddelen i forskningsartiklar. 
 • Motivera och problematisera användningen av olika typer av kvantitativa och kvalitativa metoder.
 • Exemplifiera hur olika forskningsstrategier och metoder kan användas för att belysa kliniska psykiatriska frågeställningar.
 • Kritiskt tolka, jämföra och värdera kvalitet och relevans av vetenskapliga studier.
 • Redogöra för vilken forskningsfråga som besvaras, styrkan i konklusioner samt dess generaliserbarhet genom att tillämpa kunskaper som behandlas i kompetensmål 2, 3, 4, 5.
 • Identifiera och använda relevanta databaser och referenshanteringssystem för att inhämta och sammanställa vetenskaplig kunskap.
 • Identifiera och formulera en klinisk vetenskaplig frågeställning och föreslå ett sätt att besvara den med en forskningsstudie.
 • Skriva ett PM med ett studieförslag med referenser till nuvarande kunskapsläge.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: