Medarbetarskap, ledarskap, och kommunikation, pedagogik och organisation inom radiologin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna använda sitt ledarskap och sin kommunikativa förmåga, i den för specialiteten specifika kliniska vardagen.

Målgrupp
Radiologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a1, b1, c1, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa1, STb1, STc1, STc14
Till viss del: STa5, STa6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för det radiologiska utlåtandets rättsmedicinska betydelse och struktur.
 • Skyndsamt värdera allvarliga eller avvikande fynd och kommunicera dessa till berörda kliniska kollegor.
 • Redogöra för radiologens roll vid ronder och vid multidisciplinära konferenser.
 • Utföra vanligt förekommande moment inom ultraljud, genomlysning, intervention och liknande undersökningar.
 • Avgöra när ett utbildande förhållningssätt är lämpligt i syfte att lära ut grundläggande radiologiska principer, demonstrera radiologiska fynd och redogöra för deras implikationer i samband med ronder eller multidisciplinära konferenser.
 • Planera för och genomföra utbildningsaktiviteter för studenter och kollegor om grundläggande radiologi.
 • Redogöra för principer för administration och ledning på en radiologisk avdelning samt beskriva inköpsprinciper vid investeringar av dyr utrustning.
 • Beskriva teleradiologins olika delar och kritiskt värdera dessa.
 • Beskriva olika utvärderingar (såsom sjukhusbudget, landstingsbudget, radiologins kostnader, NYSAM, SPUR) och deras implikationer på en radiologisk avdelning.
 • Redogöra för lagar och andra föreskrifter samt för den författningsreglerade radiologiska ledningsfunktionen.
 • Redogöra för vanliga tillfällen då man kan missa radiologiska undersökningsfynd (perceptual error, satisfaction of search), vanliga radiologiska fallgropar, samt värdera risk och konsekvenser av detta.
 • Redogöra för begrepp om osäkerhet vid radiologiska fynd samt värdera fynd i efterhand.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: