Lymfoida maligniteter

Lymfoida maligniteter (högmaligna lymfom, lågmaligna lymfom, akut lymfatisk leukemi, plasmacellssjukdomar) utgör en stor del av en hematologs kliniska vardag. Tillstånden spänner från urakuta till ibland symtomfria tillstånd som inte kräver någon behandling.

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren har god kunskap framför allt om de vanligaste tillstånden (till exempel Kronisk lymfatisk leukemi (KLL), diffust storcelligt B-cellslymfom, myelom) men även om mer ovanliga diagnoser (till exempel Akut lymfatisk leukemi (ALL), primärt CNS-lymfom, kutana lymfom), i synnerhet sådana som är mer akuta.

Målgrupp
Hematologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4, 5, 6
Till viss del: 12, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c7, c8, c12
Till viss del: c5, c11, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera och värdera symtom, kliniska tecken och laboratoriefynd som talar för lymfoida maligniteter samt självständigt planera och genomföra utredning av dessa.
  • Ta ställning till ytterligare prover med avseende på prognostiska markörer, värdera riskfaktorer (tumörrelaterade, patientrelaterade, behandlingsrelaterade) och utifrån detta ge patienten information om prognos.
  • Identifiera och behandla akuta komplikationer av lymfoida maligniteter.
  • Självständigt planera och genomföra initial antitumoral och understödjande behandling av de vanligaste lymfoida maligniteterna samt identifiera och behandla terapikomplikationer.
  • Under handledning planera och genomföra initial behandling av de mer ovanliga diagnoserna.
  • Under handledning planera och genomföra behandling vid terapisvikt och relaps.
  • Självständigt planera uppföljning av lymfoida maligniteter.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: