Lungsjukdomar för internmedicinare

För att självständigt kunna arbeta som specialist inom internmedicin krävs goda kunskaper inom lungmedicin.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 4
Till viss del: 3, 6, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera, beskriva och preliminärdiagnostisera de vanligaste lungmedicinska sjukdomstillstånden.
  • Diagnostisera, klassificera och behandla astma, KOL, luftvägsinfektioner och akut respiratorisk insufficiens.
  • Preliminärdiagnostisera, planera utredning och behandla akuta lungsymtom, till exempel andnöd, hypoxi, hemoptys och 
    pleurit.
  • Preliminärdiagnostisera och planera utredning av oklara lunginfiltrat.
  • Översiktligt redogöra för övriga lungmedicinska sjukdomar och tillstånd, till exempel lungcancer, pneumothorax, lungfibros, lungmanifestationer av systemsjukdomar, sarkoidos och cystisk fibros.
  • Värdera indikationen för thoraxradiologisk utredning, pleuratappning, dränage, syrgasbehandling, spirometri och bronkoskopi samt tolka spirometri, blodgas, pulsoximetri och PEF.
  • Värdera indikationen för mer specifik lungmedicinsk utredning och behandling samt när organspecifik konsult bör tillfrågas.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: