Luftvägsinfektioner och tuberkulos

Syftet är att deltagaren ska öka sin kompetens i utredning och behandling av komplicerade infektioner i luftvägarna samt tuberkulos.

Målgrupp
Infektionssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1
Till viss del: c2, c3, c4, c5, c6, c8, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1
Till viss del: STc2, STc3, STc4, STc5, STc6, STc8, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Luftvägsinfektioner:

 • Redogöra för skillnaden mellan samhällsförvärvad och vårdrelaterad luftvägsinfektion avseende etiologi, epidemiologi, diagnostik och behandling.
 • Värdera patientens symtom och vårdbehov samt risk för smitta och resistens.
 • Välja adekvat diagnostisk metod och tolka relevansen i de diagnostiska svaren.
 • Välja adekvat behandlingsmetod och beakta eventuella komplikationer.
 • Tillämpa smittskyddslagen som en del i det förebyggande infektionsarbetet.

Tuberkulos:

 • Redogöra för epidemiologi, sjukdomsförlopp, prognos och komplikationer.
 • Värdera patientens symtom och vårdbehov samt risk för smitta och resistens.
 • Välja adekvat diagnostisk metod och tolka relevansen i de diagnostiska svaren.
 • Välja adekvat behandling, hantera eventuella biverkningar samt redogöra för vikten av följsamhet till behandling.
 • Identifiera och behandla latent tuberkulos.
 • Tillämpa smittskyddslagen som en del i det förebyggande infektionsarbetet.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: