Luftvägsinfektioner och tuberkulos

Syftet är att deltagaren ska öka sin kompetens i utredning och behandling av komplicerade infektioner i luftvägarna samt tuberkulos.

Målgrupp
Infektionsmedicin, Infektionssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1
Till viss del: 2, 3, 4, 6, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1
Till viss del: c2, c3, c4, c5, c6, c8, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Luftvägsinfektioner:

 • Redogöra för skillnaden mellan samhällsförvärvad och vårdrelaterad luftvägsinfektion avseende etiologi, epidemiologi, diagnostik och behandling.
 • Värdera patientens symtom och vårdbehov samt risk för smitta och resistens.
 • Välja adekvat diagnostisk metod och tolka relevansen i de diagnostiska svaren.
 • Välja adekvat behandlingsmetod och beakta eventuella komplikationer.
 • Tillämpa smittskyddslagen som en del i det förebyggande infektionsarbetet.

Tuberkulos:

 • Redogöra för epidemiologi, sjukdomsförlopp, prognos och komplikationer.
 • Värdera patientens symtom och vårdbehov samt risk för smitta och resistens.
 • Välja adekvat diagnostisk metod och tolka relevansen i de diagnostiska svaren.
 • Välja adekvat behandling, hantera eventuella biverkningar samt redogöra för vikten av följsamhet till behandling.
 • Identifiera och behandla latent tuberkulos.
 • Tillämpa smittskyddslagen som en del i det förebyggande infektionsarbetet.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: