Luftvägshantering

Kurser i detta ämne syftar till att bidra till att läkaren får verktyg till att förutse eventuellt svår luftväg, samt kunna välja rätt teknik och förberedelse för att hantera en sådan.

Målgrupp
Anestesi och intensivvård

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2, c4, c5
Till viss del: a1, a4, a5, c1, c3, c6, c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc2, STc4, STc5
Till viss del: STa4, STa5, STa2, STc1, STc3, STc6, STc10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för luftvägarnas anatomi samt fysiologi och patofysiologi.
  • Identifiera och värdera riskpatienter.
  • Värdera egen och tillgänglig kompetens
  • Identifiera ingrepp och undersökningar med särskild risk för utveckling av luftvägsproblem.
  • Tillämpa algoritm vid både förväntat och oförväntat svår luftväg utifrån orsak till problemet samt ingående teknikers möjlighet att lösa detsamma.
  • Hantera olika hjälpmedel (till exempel olika laryngoskop, fiberskop, luftvägskatetrar) för att kunna hantera en svår luftväg.
  • Välja lämplig anestesimetod utifrån patientrisk och typ av operation eller undersökning.
  • Förebygga, identifiera samt initiera behandling av komplikationer.
  • Kommunicera och samarbeta effektivt i krissituationer.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: