Levnadsvanornas betydelse för hälsa och arbetsliv

ST- läkaren ska ha kunskap om olika levnadsvanors betydelse för arbetsliv och individ samt praktiskt kunna handlägga dessa frågor.

Målgrupp
Arbets- och miljömedicin och Arbetsmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c2, c8, c9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc7
Till viss del: STc2, STc8, STc9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Bedöma och värdera svårighetsgraden av ohälsosamma levnadsvanor (sömn, kost, fysisk aktivitet, beroenden inklusive tobak) i relation till arbetslivets krav.
  • Tillämpa motiverande samtalsmetodik kopplat till levnadsvanor och beroende.
  • Diagnostisera riskbruk av alkohol samt alkohol- och drogmissbruk (frågeformulär, klinisk bild och laboratorieanalyser inklusive drogtestning).
  • Redogöra för beroendemekanismer och behandlingsstrategier, med läkemedel, överenskommelser och samtalsbehandling. (läkemedelsinriktat).
  • Redogöra för arbetsrättsliga överväganden i förhållande till alkohol- och drogproblematik.
  • Redogöra för metoder för tobaksavvänjning, exempelvis läkemedel och samtalsmetodik.
  • Redogöra för evidensbaserade riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.
  • Utforma en alkohol- och drogpolicy för en organisation.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: