Levertransplantation

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren vid rätt tidpunkt ska identifiera patienter som bör utredas med avseende på levertransplantation, utreda och remittera till transplantationscentrum, informera, monitorera fram till transplantationen samt ansvara för uppföljande behandling i samarbete med transplantationsenheten.

Målgrupp
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c11, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc7
Till viss del: STc11, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för indikationer för levertransplantation vid hepatit C, primär skleroserande cholangit, alkoholcirrhos, NASH, primär biliär cirrhos, familjär amyloidos med polyneuropati (FAP) och cancer.
  • Identifiera rätt tidpunkt i ett sjukdomsförlopp för att initiera levertransplantationsutredning.
  • Tillämpa relevant utredning i samarbete med transplantationscentrum.
  • Informera patienten om utredning, beslutsprocess, ingrepp och uppföljning.
  • Redogöra för kirurgiska aspekter på levertransplantation.
  • Redogöra för anestesiologiska aspekter på levertransplantation.
  • Beskriva transplantationskoordinatorns funktion och behovet av kontinuerlig dialog när det gäller patienter på väntelista för transplantation.
  • Redogöra för postoperativa komplikationer såsom avstötning, läkemedelsbiverkan och infektioner.
  • Tillämpa principer för immunologisk eftervård i samarbete med transplantationscentrum.
  • Tillämpa principer för långtidsuppföljning efter transplantation, i samarbete med transplantationscentrum.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: