Lever-, gallvägs- och pankreaspatologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren självständigt ska kunna bedöma, värdera och diagnostisera de vanligaste sjukdomstillstånden i lever, gallvägar och pankreas.

Målgrupp
Klinisk patologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 9
Till viss del: 4, 7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2
Till viss del: c4, c7, c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera neoplastiska och icke-neoplastiska sjukdomar inklusive relevanta infektioner i lever, gallvägar och pankreas. 
  • Redogöra för de immunhistokemiska och molekylärpatologiska metoder som kan användas i diagnostiken av sjukdomar lever, gallvägar och pankreas.
  • Omhänderta fixerad och ofixerad vävnad för histopatologisk, immunhistokemisk och molekylärpatologisk diagnostik.
  • Beskriva sjukdomars utbredning och lokalisation på ett sätt som ger underlag för behandling.
  • Redogöra för prevalens och incidens av sjukdomar i lever, gallvägar och pankreas.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: