Läkemedelsöverkänslighet - Allergologi

Läkemedelsöverkänslighet är en vanlig frågeställning på allergimottagningar och vanligt förekommande i sjukvården. Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha god kunskap om reaktioner där läkemedel misstänks vara orsak.

Målgrupp
Allergologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5
Till viss del: 6, 7, 8, 9, 11, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c6, c7, c8, c9, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Särskilja allergiska reaktioner mot läkemedel gentemot andra typer av överkänslighetsreaktioner samt gentemot läkemedelsbiverkningar.
 • Beskriva bakomliggande mekanismer vid läkemedelsutlösta reaktioner på ett lättförståeligt sätt för patienter och för sjukvårdspersonal.
 • Bedöma lämpligheten för och tolka resultaten av olika utredningsmoment som pricktest, intrakutantest, serologiprover för IgE och provokationer, vid olika typer av läkemedelsöverkänslighet.
 • Bedöma risken för framtida reaktioner på läkemedel och värdera behov av utredning samt bedöma risken vid provokation.
 • Värdera patientnyttan av en läkemedelsöverkänslighetsutredning med hänsyn till kostnadsperspektiv.
 • Kategorisera de olika typerna av reaktioner på penicillin.
 • Redogöra för antibiotikas släktskap och värdera möjlig korsreaktivitet mellan olika antibiotikasorter.
 • Förklara bakomliggande immunologiska och farmakologiska mekanismer för anafylaxi, angioödem och urtikaria av läkemedel.
 • Förklara bakomliggande mekanismer för uppkomst av angioödem av ACE-hämmare och Angiotensin-II-blockerare.
 • Värdera betydelsen av samtidiga faktorer, kofaktorer, så som alkohol, stress och infektioner.
 • Beskriva principer för desensitisering av läkemedel och exemplifiera hur desensitisering praktiskt utförs.
 • Särskilja reaktioner av olika allvarlighetsgrad på acetylsalicylsyra (ASA) och non steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) samt ge råd till patienten om framtida bruk av ASA och NSAID.
 • Planera utredningsgången för patienter som har haft pre-, peri- eller postoperativa läkemedelsreaktioner.
 • Redogöra för hur reaktioner på läkemedel ska rapporteras.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: