Läkemedelsöverkänslighet - Allergologi

Läkemedelsöverkänslighet är en vanlig frågeställning på allergimottagningar och vanligt förekommande i sjukvården. Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha god kunskap om reaktioner där läkemedel misstänks vara orsak.

Målgrupp
Allergologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c6, c7, c8, c9, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del:
Till viss del:

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Särskilja allergiska reaktioner mot läkemedel gentemot andra typer av överkänslighetsreaktioner samt gentemot läkemedelsbiverkningar.
 • Beskriva bakomliggande mekanismer vid läkemedelsutlösta reaktioner på ett lättförståeligt sätt för patienter och för sjukvårdspersonal.
 • Bedöma lämpligheten för och tolka resultaten av olika utredningsmoment som pricktest, intrakutantest, serologiprover för IgE och provokationer, vid olika typer av läkemedelsöverkänslighet.
 • Bedöma risken för framtida reaktioner på läkemedel och värdera behov av utredning samt bedöma risken vid provokation.
 • Värdera patientnyttan av en läkemedelsöverkänslighetsutredning med hänsyn till kostnadsperspektiv.
 • Kategorisera de olika typerna av reaktioner på penicillin.
 • Redogöra för antibiotikas släktskap och värdera möjlig korsreaktivitet mellan olika antibiotikasorter.
 • Förklara bakomliggande immunologiska och farmakologiska mekanismer för anafylaxi, angioödem och urtikaria av läkemedel.
 • Förklara bakomliggande mekanismer för uppkomst av angioödem av ACE-hämmare och Angiotensin-II-blockerare.
 • Värdera betydelsen av samtidiga faktorer, kofaktorer, så som alkohol, stress och infektioner.
 • Beskriva principer för desensitisering av läkemedel och exemplifiera hur desensitisering praktiskt utförs.
 • Särskilja reaktioner av olika allvarlighetsgrad på acetylsalicylsyra (ASA) och non steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) samt ge råd till patienten om framtida bruk av ASA och NSAID.
 • Planera utredningsgången för patienter som har haft pre-, peri- eller postoperativa läkemedelsreaktioner.
 • Redogöra för hur reaktioner på läkemedel ska rapporteras.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: