Läkemedelsanvändning vid njurfunktionsnedsättning

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska erhålla kunskaper för att självständigt kunna värdera användning och dosering av läkemedel samt röntgenkontrastmedel vid nedsatt njurfunktion. ST-läkaren ska även samt att kunna vidta förebyggande åtgärder och behandlingar, i syfte att undvika biverkningar och försämrad njurfunktion orsakad av läkemedelsbehandlingen.

Målgrupp
Medicinska njursjukdomar

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 5, 6, 7, 8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för basal farmakokinetik och hur den påverkas av nedsatt njurfunktion.
  • Jämföra för- och nackdelar med olika metoder att estimera GFR i syfte att värdera patientens njurfunktion vid läkemedelsanvändning.
  • Redogöra för principerna för läkemedelsinteraktioner.
  • Redogöra för principerna för läkemedels nefrotoxicitet.
  • Redogöra för principerna för dosjustering.
  • Redogöra för hur dialys kan påverka läkemedelsomsättningen.
  • Beakta ålderns betydelse för njurfunktionen.
  • Redogöra för principerna för bestämning och tolkning av läkemedelskoncentrationer.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: