Kvalitets- och förbättringsarbete inom vårdhygien

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren utvecklar sin kompetens i hur ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete inom det vårdhygieniska området kan planeras, genomföras och följas upp samt vilka faktorer som hindrar respektive underlättar ett sådant arbete.

Målgrupp
Vårdhygien

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5, c6, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc5, STc6, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva vårdhygiens plats, funktion och arbetsuppgifter i landstingsorganisationen och i relation till smittskyddsorganisationen.
  • Beskriva metoder för att mäta följsamhet till gällande regelverk och rutiner.
  • Redogöra för hur metoder för händelseanalys och riskanalys kan tillämpas i arbetet med att minska vårdrelaterade infektioner och sjukdomsutbrott.
  • Beskriva hur metoder för förändringsarbete och implementering kan tillämpas i arbetet med att minska vårdrelaterade infektioner.
  • Redogöra för framgångsfaktorer och hinder för systematiskt kvalitetsarbete inom det vårdhygieniska området.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: