Kritisk läkemedelsvärdering inom psykofarmakologi

Kurser i ämnet syftar till att ge ST-läkaren kunskaper i evidensbaserad läkemedelsbehandling innebärande att kunna värdera information om, nytta och risker med samt kostnader för läkemedelsbehandling. Vidare att självständigt kunna söka och tillämpa aktuell klinisk farmakologisk kunskap i patientarbetet.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a5, b3, c4

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa3, STc4, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Söka efter relevanta kliniska läkemedelsstudier och kunna tolka data om läkemedelsbehandlingseffekt.
 • Värdera vilken av ett antal läkemedelsstudier som har den större trovärdigheten.
 • Ta ställning till om resultatetet av en studie är relevant för behandlingen av en patient (utifrån inklusions- och exklusionskriterier).
 • Tolka resultat om läkemedelsbehandling och hitta samt värdera relevant litteratur för patientarbetet.
 • Räkna ut Number Needed to Treat (NNT) utifrån studiedata och kunna använda begreppet i kliniska ställningstaganden.
 • Extrahera ur ett studieresultat den förväntade nyttan av en behandling. Ta fram effektmått om ett läkemedel som är begripliga och som man kan kommunicera till patienten, närstående och kollegor.
 • Räkna ut Number Needed to Harm (NNH) utifrån studiedata och kunna kommunicera förväntad risk för biverkningar av en behandling till patienten, närstående och kollegor.
 • Kritiskt värdera information från Läkemedelsindustrin och identifiera fallgropar i presentationen av läkemedelsstudier samt ställa kliniskt relevanta frågor i samband med läkemedelsinformation från läkemedelsföretag.
 • Identifiera och hantera läkemedelsbiverkningar hos den enskilda patienten och skriva biverkningsrapporter.
 • Redogöra för skillnaden mellan statistiskt signifikanta och kliniskt signifikanta skillnader mellan olika psykofarmakologiska behandlingar.
 • Redogöra för hur de vanligaste skattningsskalorna inom psykiatrin används i kliniska studier (Exempelvis PANNS, MADRS).
 • I det kliniska arbetet använda läkemedelskoncentrationer som en del i farmakologisk behandling enligt Terapeutic Drug Monitoring (TDM).
 • Redogöra för innebörden och ansvaret i att delta som prövare i en läkemedelsstudie samt för vad GCP (good clinic practice) innebär.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: