Kritisk läkemedelsvärdering inom psykofarmakologi

Kurser i ämnet syftar till att ge ST-läkaren kunskaper i evidensbaserad läkemedelsbehandling innebärande att kunna värdera information om, nytta och risker med samt kostnader för läkemedelsbehandling. Vidare att självständigt kunna söka och tillämpa aktuell klinisk farmakologisk kunskap i patientarbetet.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4, 13, 15, 19

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a5, b3, c4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Söka efter relevanta kliniska läkemedelsstudier och kunna tolka data om läkemedelsbehandlingseffekt.
 • Värdera vilken av ett antal läkemedelsstudier som har den större trovärdigheten.
 • Ta ställning till om resultatetet av en studie är relevant för behandlingen av en patient (utifrån inklusions- och exklusionskriterier).
 • Tolka resultat om läkemedelsbehandling och hitta samt värdera relevant litteratur för patientarbetet.
 • Räkna ut Number Needed to Treat (NNT) utifrån studiedata och kunna använda begreppet i kliniska ställningstaganden.
 • Extrahera ur ett studieresultat den förväntade nyttan av en behandling. Ta fram effektmått om ett läkemedel som är begripliga och som man kan kommunicera till patienten, närstående och kollegor.
 • Räkna ut Number Needed to Harm (NNH) utifrån studiedata och kunna kommunicera förväntad risk för biverkningar av en behandling till patienten, närstående och kollegor.
 • Kritiskt värdera information från Läkemedelsindustrin och identifiera fallgropar i presentationen av läkemedelsstudier samt ställa kliniskt relevanta frågor i samband med läkemedelsinformation från läkemedelsföretag.
 • Identifiera och hantera läkemedelsbiverkningar hos den enskilda patienten och skriva biverkningsrapporter.
 • Redogöra för skillnaden mellan statistiskt signifikanta och kliniskt signifikanta skillnader mellan olika psykofarmakologiska behandlingar.
 • Redogöra för hur de vanligaste skattningsskalorna inom psykiatrin används i kliniska studier (Exempelvis PANNS, MADRS).
 • I det kliniska arbetet använda läkemedelskoncentrationer som en del i farmakologisk behandling enligt Terapeutic Drug Monitoring (TDM).
 • Redogöra för innebörden och ansvaret i att delta som prövare i en läkemedelsstudie samt för vad GCP (good clinic practice) innebär.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: