Konsultationspsykiatri och psykosomatik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kunskaper inom några konsultationspsykiatriska områden, såsom medicinskt oförklarade symtom, somatisk och psykisk samsjuklighet samt psykologiska reaktioner vid somatisk sjukdom.

Kurser i ämnet syftar även till att ST-läkaren ska öva färdigheter i konsultativt arbete och bemötande av svåra patienter samt reflektera över sitt förhållningssätt som läkare i mötet med svåra patienter.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, b1, c2, c3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa4, STb1, STc2, STc3, STc5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Konsultationskunskap:

 • Genomföra en konsultation inom en annan specialitet och redogöra för de möjligheter och begränsningar beträffande kliniskt ansvar och etiska överväganden som ligger i konsultuppdraget.
 • Redogöra för liaison-modellen.

Självkännedom och förhållningssätt:

 • Analysera över sitt eget förhållningssätt, ansvaret och utmaningarna i interaktionen, kommunikationen och samarbetet med och runt patienten samt vikten av att utveckla sig i detta genom träning och feedback.

Färdigheter i bemötande:

 • Analysera och anpassa förhållningssättet till en patient med en ambivalent eller negativ inställning till att möta en psykiater eller till en patient med misstänkt somatisering.

Diagnostik:

 • Använda och tolka diagnostiska skattningsinstrument (till exempel HAD) som är utarbetade och relevanta för konsultationsuppdraget.
 • Föra ett differentialdiagnostiskt resonemang kring somatiska och psykiatriska diagnoser.
 • Identifiera psykiatrisk samsjuklighet vid somatisk sjukdom och kunna kommunicera det med patient, närstående och kollegor inom andra specialiteter.

Krisreaktion:

 • Identifiera en krisreaktion.
 • Kunna genomföra ett krissamtal.
 • Avgöra när psykiatrins resurser ska tas i anspråk.

Sjukdomar i hjärnan:

 • Identifiera och behandla psykiatriska symtom och beteendeförändringar vid sjukdomar med cerebral påverkan – såsom hjärnskador, inflammatoriska och infektiösa tillstånd samt konfusion.

Smärta:

 • Värdera kroppslig smärta och förstå hur psykologiska problem utlöser och vidmakthåller smärta och vice versa.

Medicinskt oförklarade symtom:

 • Intervjua en patient med misstänkt somatisering.
 • Förklara psykosomatiska samband för patienten och dess närstående.
 • Redogöra för de somatoforma och dissociativa syndromen och problematisera diagnostiken av dem.

Farmakologisk behandling:

 • Identifiera psykiska biverkningar av mediciner och kombinationer av mediciner som vanligen används i somatisk vård.
 • Känna till vilka psykofarmaka som kan användas vid behandling av kroppsliga symtom.

Psykologisk behandling:

 • Redogöra för psykologiska metoder som kan användas vid behandling av kroppsliga symtom.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: