Klinisk prövning

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska uppnå tillräcklig kompetens om kliniska prövningar för att kunna medverka i planering och genomförande av läkemedelsstudier.

Målgrupp
Klinisk farmakologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9
Till viss del: 1, 2, 3, 8, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: c1, c2, c3, c8, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva de olika faserna i klinisk läkemedelsutveckling.
  • Beskriva huvuddragen i kliniska prövningar, inklusive metodologiska överväganden och organisatoriska förutsättningar.
  • Jämföra för- och nackdelar med olika studieupplägg.
  • Redogöra för forskningsetiska överväganden inför en klinisk prövning.
  • Beskriva regelverket kring läkemedelsstudier inklusive ansökan till Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket.
  • Redogöra för säkerhetsaspekter i kliniska prövningar, inklusive biverkningsrapportering.
  • Tillämpa good clinical practice (GCP) i en klinisk prövning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: