Klinisk nutrition för gastroenterologer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna identifiera, diagnostisera, behandla och följa upp undernäring relaterad till gastroenterologisk och hepatologisk sjukdom samt deras medicinska och kirurgiska behandling.

Målgrupp
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 11
Till viss del: 1, 2, 4, 5, 9, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för nyttan av att identifiera och behandla sjukdomsrelaterad undernäring parallellt med utredning och behandling av sjukdomen.
 • Redogöra för hur metabolismen påverkas av inflammation samt konsekvenser av detta för nutritionsstatus.
 • Redogöra för principer för screening av malnutrition vid gastroenterologisk sjukdom.
 • Diagnostisera malnutrition och identifiera sjukdomar inom gastroenterologin som leder till risk att utveckla malnutrition.
 • Redogöra för indikationer, kontraindikationer och komplikationer vid enteral och parenteral nutrition.
 • Värdera behov av energi, protein och vätska för patienter med gastroenterologisk sjukdom och tillämpa detta i en nutritionsvårdplan.
 • Tillämpa korrekta ordinationer av fett, glukos och aminosyror samt mikronutrienter vid parenteral nutrition.
 • Tillämpa korrekta ordinationer av fett, glukos och aminosyror samt mikronutrienter vid enteral nutrition i samarbete med dietist.
 • Redogöra för specifika överväganden i nutritionsbehandlingen vid olika gastroenterologiska och hepatologiska sjukdomar såsom inflammatorisk tarmsjukdom, akut och kronisk leversvikt, akut och kronisk pankreatit, korttarmssyndrom (tarmsvikt), gastrointestinal malignitet och efter obesitaskirurgi.
 • Redogöra för allmänna överväganden i nutritionsbehandling av den åldrade patienten med gastroenterologisk sjukdom.
 • Samarbeta med bland annat dietister och sjuksköterskor, för en optimal nutritionsbehandling.
 • Tillämpa adekvat uppföljning av nutritionsbehandling.
 • Analysera etiska överväganden i nutritionsbehandling.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: