Klinisk nutrition för gastroenterologer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna identifiera, diagnostisera, behandla och följa upp undernäring relaterad till gastroenterologisk och hepatologisk sjukdom samt deras medicinska och kirurgiska behandling.

Målgrupp
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: c6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc9
Till viss del: STc6, STc7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för nyttan av att identifiera och behandla sjukdomsrelaterad undernäring parallellt med utredning och behandling av sjukdomen.
 • Redogöra för hur metabolismen påverkas av inflammation samt konsekvenser av detta för nutritionsstatus.
 • Redogöra för principer för screening av malnutrition vid gastroenterologisk sjukdom.
 • Diagnostisera malnutrition och identifiera sjukdomar inom gastroenterologin som leder till risk att utveckla malnutrition.
 • Redogöra för indikationer, kontraindikationer och komplikationer vid enteral och parenteral nutrition.
 • Värdera behov av energi, protein och vätska för patienter med gastroenterologisk sjukdom och tillämpa detta i en nutritionsvårdplan.
 • Tillämpa korrekta ordinationer av fett, glukos och aminosyror samt mikronutrienter vid parenteral nutrition.
 • Tillämpa korrekta ordinationer av fett, glukos och aminosyror samt mikronutrienter vid enteral nutrition i samarbete med dietist.
 • Redogöra för specifika överväganden i nutritionsbehandlingen vid olika gastroenterologiska och hepatologiska sjukdomar såsom inflammatorisk tarmsjukdom, akut och kronisk leversvikt, akut och kronisk pankreatit, korttarmssyndrom (tarmsvikt), gastrointestinal malignitet och efter obesitaskirurgi.
 • Redogöra för allmänna överväganden i nutritionsbehandling av den åldrade patienten med gastroenterologisk sjukdom.
 • Samarbeta med bland annat dietister och sjuksköterskor, för en optimal nutritionsbehandling.
 • Tillämpa adekvat uppföljning av nutritionsbehandling.
 • Analysera etiska överväganden i nutritionsbehandling.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: