Klinisk farmakologi inom barn- och ungdomspsykiatri

Kurser i detta ämne syftar till att ge en bred och kliniskt relevant grund för hur farmakabehandling kan och bör användas inom specialiteten barn- och ungdomspsykiatri.

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5
Till viss del: 13, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b3, c5
Till viss del: a2, b1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för grundläggande farmakologiska principer, farmakokinetik i förhållande till farmakodynamik, samt verkningsmekanismer för de inom BUP vanligast förekommande farmaka.
  • Redogöra för vilka utredningar och behandlingar som ska föregå farmakologisk behandling.
  • Tillämpa farmakologisk behandling enligt vårdprogram och evidensbaserade riktlinjer.
  • Utvärdera och följa upp insatt farmakologisk behandling samt redogöra för när farmakologisk behandling ska avslutas.
  • Redogöra för när och hur fördjupad utredning av pågående läkemedelsbehandling behövs och kunna tillämpa verktyg och algoritmer för detta.
  • Redogöra för vad licensläkemedel är och hur förskrivning går till.
  • Redogöra för de vanligaste biverkningarna hos de inom BUP vanligast förekommande farmaka.
  • Beskriva hur läkemedelsutveckling för den pediatriska populationen går till i Europa (PDC0) och European Medicines Agencys European public assessment reports (EPAR).
  • Redogöra för interaktioner mellan vanligt förekommande läkemedel.
  • Föra ett etiskt resonemang kring läkemedelsanvändningens för- och nackdelar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: