Klinisk farmakologi inom barn- och ungdomspsykiatri

Kurser i detta ämne syftar till att ge en bred och kliniskt relevant grund för hur farmakabehandling kan och bör användas inom specialiteten barn- och ungdomspsykiatri.

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b3, c5
Till viss del: a2, b1

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc5
Till viss del: STa4, STc3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för grundläggande farmakologiska principer, farmakokinetik i förhållande till farmakodynamik, samt verkningsmekanismer för de inom BUP vanligast förekommande farmaka.
  • Redogöra för vilka utredningar och behandlingar som ska föregå farmakologisk behandling.
  • Tillämpa farmakologisk behandling enligt vårdprogram och evidensbaserade riktlinjer.
  • Utvärdera och följa upp insatt farmakologisk behandling samt redogöra för när farmakologisk behandling ska avslutas.
  • Redogöra för när och hur fördjupad utredning av pågående läkemedelsbehandling behövs och kunna tillämpa verktyg och algoritmer för detta.
  • Redogöra för vad licensläkemedel är och hur förskrivning går till.
  • Redogöra för de vanligaste biverkningarna hos de inom BUP vanligast förekommande farmaka.
  • Beskriva hur läkemedelsutveckling för den pediatriska populationen går till i Europa (PDC0) och European Medicines Agencys European public assessment reports (EPAR).
  • Redogöra för interaktioner mellan vanligt förekommande läkemedel.
  • Föra ett etiskt resonemang kring läkemedelsanvändningens för- och nackdelar.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: