Klinisk farmakodynamik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna bistå klinikerna i dosering och val av läkemedel utifrån ett givet läkemedels verkningsmekanism och den enskilda patientens karaktäristika.

Målgrupp
Klinisk farmakologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b3, c1

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för ligand-receptor- och substrat-enzyminteraktioner.
  • Redogöra för olika typer av målproteiner och deras effekter.
  • Beskriva koncentrations – effektsamband och andra PK/PD-förhållanden för doseringsrekommendation till enskild patient.
  • Diskutera och bedöma betydelsen av farmakodynamiska egenskaper utifrån ett kliniskt perspektiv.
  • bedöma behov av/val av läkemedel och dos utifrån farmakodynamiska egenskaper vid behandling av enskilda patienter.
  • Bedöma hur farmakodynamiska egenskaper påverkar önskade och oönskade effekter av läkemedel samt hur detta påverkar uppföljning av läkemedelsbehandling.
  • Redogöra för problem som kan uppkomma i samband med preparatbyte eller utsättning utifrån läkemedlets egenskaper (PK/PD).

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: