Katastrofmedicin och prehospitalt arbete

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska behärska principer för katastrofmedicin och prehospitalt arbete. ST-läkaren ska i samarbete med berörda aktörer kunna organisera det medicinska arbetet på skadeplats och på sjukhus i samband med en särskild händelse eller katastrof.

Målgrupp
Anestesi och intensivvård

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10
Till viss del: a6, c9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc10
Till viss del: STa1, STc9, STc14

Målgrupp
Akutsjukvård

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: a6, c2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc9, STc8
Till viss del: STa5, STc2

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c12
Till viss del: a6, c8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc12
Till viss del: STc8

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c12
Till viss del: a6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva möjliga händelser med stort skadeutfall i Sverige och i korthet redogöra för deras karaktär.
  • Uppvisa kunskap om katastrofmedicin i ett globalt perspektiv.
  • Redogöra för den nationella katastrofmedicinska beredskapen med utgångspunkt i lokala och regionala organisationer och deras uppgifter.
  • Beskriva olika roller och ansvarsområden för särskild sjukvårdsledning på lokal och regional nivå samt prehospital sjukvårdsledning i ett skadeområde.
  • Redogöra för psykosocialt omhändertagande vid händelser med många drabbade.
  • Samverka med medicinsk ledningsansvarig på sjukhus vad gäller mobilisering och omfördelning av resurser vid plötsligt ökat patientflöde samt utföra medicinskt omhändertagande i syfte att upprätthålla normala kvalitetskrav för medicinsk behandling.
  • Prioritera patienter på skadeplats vid olika typhändelser med stort skadeutfall.
  • Utföra ett medicinskt omhändertagande på en skadeplats med begränsade resurser och med hänsyn till omgivande faktorer.
  • Samverka med medicinskt ansvarig och sjukvårdsledare prehospitalt i organisering och logistisk ledning av sjukvårdsinsatser.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: