Kärlkirurgi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska tillgodogöra sig teoretiska kunskaper inom området kärlkirurgi.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Bedöma kärlanatomi med avseende på landmärken, riskområden samt normaltillstånd och anomalier.
 • Beskriva etiologi, patofysiologi och prevention mot arterioskleros.
 • Redogöra för utförandet av kärlstatus.
 • Beskriva friläggning av stora kärl på extremiteter samt mindre omfattande och standardiserade artär- eller veningrepp i arm eller ben på patienter med kronisk eller akut sjukdom med atraumatisk kärlkirurgisk teknik.
 • Redogöra för initial handläggning vid akuta kärlskador efter trubbigt, penetrerande eller iatrogent trauma.
 • Beskriva antikoagulativa läkemedel och trombolys.

Artärsjukdomar:

 • Redogöra för initial handläggning av patienter med akut och kronisk ischemi i extremiteter och buk.
 • Redogöra för initial handläggning av patienter med cirkulationspåverkan på grund av blödning exempelvis rupturerat aortaaneurysm.
 • Beskriva olika operationstekniker inklusive endovaskulär behandling vid akuta och elektiva operationer för aortaaneurysm och perifera kärlrekonstruktioner.
 • Redogöra för initial handläggning av postoperativa komplikationer hos patienter som behandlats med öppna eller endovaskulära kärlkirurgiska ingrepp.
 • Beskriva handläggningen av patienter med neurologiska symtom förorsakade av karotisstenos.

Venösa sjukdomar:

 • Redogöra för diagnostik och beskriva behandlingsprinciper vid ytlig och djup venös insufficiens samt venös tromboembolism.
 • Beskriva venös access och dialysfistlar.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: