Juridik för rättsläkare

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska förvärva kunskaper för att tillämpa aktuell lagstiftning av relevans inom rättsmedicin. ST-läkaren ska även förberedas för att framträda som sakkunnig i domstol. Kurser inom ämnet bör innehålla praktiska och erfarenhetsbaserade utbildningsaktiviteter.

Målgrupp
Rättsmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för och tillämpa förundersökningssekretess och sekretess inom hälso- och sjukvården enligt offentlighets- och sekretesslagen 18 kap 1§ och 25 kap 1§.
 • Redogöra för och tillämpa: 
  - Rättegångsbalken 5, 28, 35-40 kap
  - Brottsbalken 3, 4, 6 kap, 16:9, 23:6, 24:4
  - Begravningslagen (1990:1144)
  - Lag om kriterier för bestämmande människans död (1987:269)
  - Lag om transplantation m.m. (1995:831)
  - Lag om obduktion m.m. (1995:832)
  - Lag om särskild företrädare för barn (1999:997)
  - Lag om dödförklaring (2005:130)
  - Lag om rättsintyg i anledning av brott (2005:225)
 • - Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
  - Patientsäkerhetslagen (2010:659)- SOSFS 1996:28 – Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kliniska obduktioner m.m.
  - SOSFS 1996:29 – Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid 
  dödsfall
  - SOSFS 2005:29 – Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.
 • På ett självständigt och korrekt sätt framträda som sakkunnig i domstol.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: