Juridik för barn- och ungdomspsykiatri

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna tillämpa för barnpsykiatrin relevant lagstiftning inklusive lagar och förordningar som reglerar myndighetsutövningen i samband med LPT. ST-läkaren ska kunna ge en rättssäker vård med respekt för individens integritet och samhällets intressen utifrån ett etiskt perspektiv.

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: a2, a6, b1

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc8
Till viss del: STa1, STa4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Barnet, familjen och juridiken:

 • Redogöra för tillämpliga artiklar i FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen) samt relevanta bestämmelser om vårdnad och god man i Föräldrabalken. 

Barnet, samhället och juridiken:

 • Redogöra för socialtjänstens ansvar för barns bästa, relevanta bestämmelser i Socialtjänstlagen (SoL), förutsättningarna för LVU-vård (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) och för socialtjänstens och sjukvårdens ömsesidiga skyldighet att samverka samt innebörden i LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). 
 • Bedöma anmälningsplikten enligt SOL 14 kap. 1 §.
 • Identifiera patienter som faller under LSS.
 • Redogöra för när LSU (Lagen om sluten ungdomsvård) är tillämplig. 

Frivillig vård och juridiken
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL):

 • Förklara lagens syfte, tillämpa lagen och utvärdera patientens och vårdnadshavares rätt till information och delaktighet i utformandet av vård och behandling.
 • Tillämpa lagen vid samverkan med hälso- och sjukvård, socialtjänsten och andra myndigheter och aktörer i samhället när barn far illa.

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL):

 • Redogöra för offentlighetsprincipen.
 • Genomföra menprövning på basen av relevanta lagrum. 
 • Tillämpa regler kring sekretess och utlämnande av uppgifter samt säkerställa barnets rätt till sekretess i förhållande till föräldrar och god man liksom i förhållande till myndigheter. 
 • Redogöra för praxis vid hantering av skyddad identitet.
 • Redogöra för komplexiteten kring barnets rätt i förhållande till förälders eller vårdnadshavares skyldigheter och rättigheter i kontakter med vården. 

Patientdatalagen (PDL):

 • Tillämpa reglerna kring journalföring.
 • Redogöra för de juridiska möjligheterna och begränsningarna att följa upp patientens vård både inom och utanför den egna kliniken.

Patientsäkerhetslagen (PSL) och Förvaltningslagen (FL): 

 • Redogöra för innebörden av begreppet patientsäkerhet.
 • Redogöra för hälso- och sjukvårdspersonals skyldigheter enligt PSL och för relevanta delar av FL. 

Tvångsvård och juridiken
Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och Brottsbalken (BrB): 

 • Tillämpa lagen inklusive att skriva vårdintyg. 
 • Kritiskt granska frivillighetsprincipen och minsta ingreppets princip, förutsättningarna för tvångsvård i öppen- och slutenvård, handläggningsförfarande vid tvångsvård och de legala ramarna för tvång i vården. 
 • Urskilja gränssnittet mot annan tvångslagstiftning och kunna tillämpa begreppen nödvärn och nödrätt.

Etik och juridik:

 • Kritiskt granska etiska aspekter i vården i relation till juridiska ramar.

Juridiska funktioner i yrkesrollen:

 • Redogöra för funktionerna som chefsöverläkare, behandlande läkare, sakkunnig och vittne vid domstolsförhandlingar. 
 • Tillämpa regler rörande intygsskyldighet. 
 • Beskriva regler i körkorts- respektive vapenlagen av relevans för läkare inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: